CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

               

        Tên chương trình: Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ văn

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3322/QĐ-ĐHTV, ngày 06 tháng 7 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

  TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

TS

LT

TH/TN

  Tự học  (nếu có)

·      HỌC KỲ I

 

 

 

   

1.      Các học phần bắt buộc

16

10

6

   

1.                        

 

Giáo dục thể chất 1*

1

0

1

   

2.                        

 

Giáo dục Quốc phòng- An ninh*

165 tiết

   

3.                        

 

Anh văn không chuyên 1

3

2

1

   

4.                        

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

5

0

   

5.                        

 

Tin học ứng dụng cơ bản

3

1

2

   

6.                        

 

Tiếng Khmer căn bản 1

3

1

2

   

7.                        

 

Tâm lý học đại cương

2

1

1

   

2.      Các học phần tự chọn

2

1

1

   

8.                        

 

Xã hội học đại cương

2

1

1

   

9.                        

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

1

1

   

Tổng cộng

18

11

7

 

 

 

·      HỌC KỲ II

1. Các học phần bắt buộc

16

8

8

   

10.                    

 

Giáo dục thể chất 2*

1

0

1

   

11.                    

 

Anh văn không chuyên 2

4

2

2

   

12.                    

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

   

13.                    

 

Pháp luật đại cương

2

1

1

   

14.                    

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

2

1

1

   

15.                    

 

Tiếng Khmer căn bản 2

3

1

2

   

16.                    

 

Nhập môn nghề giáo

1

0

1

   

17.                    

 

Giáo dục học đại cương

2

1

1

   

3.      Các học phần tự chọn

2

1

1

   

18.                    

 

Môi trường và phát triển

2

1

1

   

19.                    

 

Ngôn ngữ và văn học

2

1

1

   

Tổng cộng

18

9

9

   
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn