Trang trước 

PHỤ LỤC 4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

     KHOA NN – VH – NT KHMER


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

                                                                                                                                                                                        

  • Chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Khmer
  • Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Khmer
  • Mã ngành: 7220106
  • Thời gian đào tạo: 3,5 năm
  • Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân
  1. A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

        Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Khmer hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực ngôn ngữ Khmer; đồng thời có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về lịch sử, tôn giáo, văn hóa, văn học, phương pháp giáo dục, sáng tác, dịch thuật,… vào hoạt động chuyên môn. Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Khmer cũng đào tạo sinh viên có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp. Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Khmer còn hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; đồng thời có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

  1. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Ngôn ngữ Khmer sẽ có thể:

Chuẩn đầu ra

Trình độ năng lực

Về kiến thức:

1.       

Vận dụng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học, xã hội và nhân văn, tin học để đáp ứng các công việc liên quan đến ngôn ngữ Khmer.

4

2.       

Thiết lập các hoạt động giao tiếp, nghiên cứu thể hiện năng lực tiếng Khmer.

5

3.       

Áp dụng kiến thức, kĩ năng dịch thuật vào hoạt động biên, phiên dịch Khmer – Việt, Việt – Khmer.

4

4.       

Vận dụng kiến thức về ngôn ngữ học và ngôn ngữ Khmer để phát hiện, nghiên cứu, tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ - dân tộc.

4

Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

5.       

Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán, phản biện và giải quyết vấn đề để giải quyết công việc trong các bối cảnh nghề nghiệp và xã hội.

4

6.       

Làm việc độc lập và lãnh đạo nhóm, quản lí dự án nghiên cứu, đào tạo ngôn ngữ đạt mục tiêu đề ra.

5

7.       

Giao tiếp đa phương tiện, đa phương thức, đa văn hoá một cách hiệu quả.

5

8.       

Dịch được các ngữ liệu tiếng Anh thuộc chuyên ngành ngôn ngữ học một cách hiệu quả.

5

9.       

Sử dụng thành thạo bỗn kĩ năng ngôn ngữ: Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Khmer.

5

10.   

Sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ các công việc, nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành  một cách hiệu quả.

4

Về thái độ:

11

Tuân thủ luật pháp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thể hiện ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với ngôn ngữ của cộng đồng dân tộc Khmer.

6

12

Định hướng tương lai rõ ràng, thể hiện ham muốn khởi nghiệp và học tập suốt đời.

5

Chú thích:

Trình độ năng lực (theo thang đo Bloom)

CĐR về nhận thức

(kiến thức và lập luận)

CĐR về Kỹ năng tâm lý

vận động

(các kỹ năng đòi hỏi sự vận động và thao tác)

CĐR về Thái độ

(thái độ và giá trị của người học)

1 (0.0 – 2.0): Có biết qua/có nghe qua

1 (0.0 – 2.0): Có thể bắt chước

1 (0.0 – 2.0): Thể hiện sự lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của người khác 

2 (2.0 – 3.0): Có hiểu biết/có thể tham gia

2 (2.0 – 3.0): Có thể thực hiện theo chỉ dẫn

2 (2.0 – 3.0): Thể hiện sự sẵn sàng thay đổi ý thức, hành vi

3 (3.0 – 3.5): Có khả năng ứng dụng

3 (3.0 – 3.5): Có thể thực hiện thuần thục

3 (3.0 – 3.5): Thể hiện sự tôn trọng một giá trị đạo đức

4 (3.5 – 4.0): Có khả năng phân tích

4 (3.5 – 4.5): Có thể phối hợp nhiều kỹ năng để thực hiện công việc

4 (3.5 – 4.5): Có khả năng liên hệ, tổng hợp và hệ thống các giá trị đạo đức

5 (4.0 – 4.5): Có khả năng đánh giá

5 (4.5 – 5.0): Có thể thực hiện kỹ năng/công việc như một phản xạ tự nhiên.

5 (4.5 – 5.0): Thể hiện tính cách/thái độ/giá trị bản thân đã được định hình/thay đổi.

     TRƯỞNG KHOA                                                                                                                                 TRƯỞNG BỘ MÔN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn