STT

Biểu mẫu

 

Ký hiệu

Ghi chú

1

Đơn đề nghị tạm dừng học tập/Bảo lưu kết quả học tập

ĐT-BM01

 

2

Đơn đề nghị được tiếp tục học

ĐT-BM02

 

3

Đơn đề nghị xét chuyển trường

ĐT-BM03

 

4

Đơn đề nghị chuyển ngành học

ĐT-BM04

 

5

Đơn đề nghị xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập

Phụ lục 3

 

6

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, GDTC và các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Phụ lục 2

 

7

Đơn xin bổ sung, rút học phần môn học

ĐT-BM06

ĐT-BM06-2

Giảng viên xác nhận

8

Phiếu đăng ký tốt nghiệp (Áp dụng cho sinh viên - học sinh các lớp đào tạo theo niên chế)

ĐT-BM07

 

9

Phiếu đăng ký thi lại tốt nghiệp (lần 2)

ĐT-BM08

 

10

Phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp (Áp dụng cho sinh viên - học sinh các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

ĐT-BM09

 

11

Giấy đề nghị xác nhận thời gian công tác xét miễn giảm môn học

ĐT-BM10

 

12

Đơn xin ghép lớp

ĐT-BMHL01

 

13

Đơn xin mở lớp

ĐT-BMHL02

 

14

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Tải về

 

15

Đơn xin cấp lại chứng nhận Tiếng Anh

Tải về

 

16

Phiếu xác nhận thời gian công tác - tuyển sinh

ĐT-BM-XNTS1

ĐT-BM-XNTS2

1. Liên thông

2. Vừa làm vừa học

17

Phiếu đăng ký dự tuyển trình độ đại học và liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Tải về

 

18

Đề nghị xác nhận môn học thay thế

Tải về

 

19

Giấy ủy quyền

Tải về

 

20

Phiếu đăng ký học chương trình thứ hai

Tải về

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn