TT TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HỌ TÊN CẤP THỜI GIAN
1  Sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian người Khmer tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thị Kiều Tiên  Trường  Đã thực hiện
2  Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng dân tộc Khmer ở Việt Nam hiện nay  Nguyễn Thị Huệ  Quốc gia  Đã thực hiện
3  Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở các cấp địa phương dựa trên bản đồ tương tác trực tuyến về ngôn ngữ, dân tộc và địa lý (trường hợp tỉnh Trà Vinh)  Nguyễn Thị Huệ  Trường   Đã thực hiện
4  Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ  Phạm Tiết Khánh  Cấp Bộ  Đã thực hiện
5  Dự án: Biên soạn Bộ từ điển song ngữ Việt – Khmer, Khmer – Việt  Phạm Tiết Khánh     Đã thực hiện
6  Văn hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ Phạm Tiết Khánh  Nhà nước  Đã thực hiện
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn