** Các BM trực thuộc Khoa bao gồm: BM Sư phạm Ngữ văn và Ngôn ngữ Khmer, BM Văn hóa học, BM Nghệ thuật, BM Du lịch.

          Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-ĐHTV, ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thành lập BM Nghệ thuật;

          Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-ĐHTV, ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc đổi tên Bộ môn Văn hóa học và Xã hội học thuộc Khoa NN-VH-NT Khmer NB thành Bộ môn Văn hóa học;

          Căn cứ Quyết định số 4317/QĐ-ĐHTV, ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc hợp nhất Bộ môn Sư phạm ngữ văn và Bộ môn Ngôn ngữ Khmer thành Bộ môn Sư phạm Ngữ văn và Ngôn ngữ Khmer;

          Căn cứ Quyết định số 5054/QĐ-ĐHTV, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chuyển Bộ môn Du lịch thuộc Khoa Quản lý Nhà nước, Quản trị Văn phòng và Du lịch sang trực thuộc Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vinh;

   ** Chức năng và nhiệm vụ của BM:

a. Chủ trì việc xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học, giáo trình và tài liệu giảng dạy thuộc BM quản lý. Việc xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học, giáo trình và tài liệu giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói chung và quy định hiện hành của nhà Trường nói riêng.

b. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy môn học được phân công trong chương trình đào tạo do BM quản lý theo kế hoạch giảng dạy chung của Khoa và Trường.

c. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện của SV, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học như đã xác định trong chương trình đào tạo của Khoa và Trường.

d. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Khoa và Trường giao cho.

đ. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV của BM; tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý.

e.Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của BM.

f. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc BM.

g. Giúp lãnh đạo khoa trong công tác quản lý nhân sự của BM.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn