DANH MỤC SÁCH DỰ ÁN VĂN HÓA MiỀN TÂY
STT ĐKCB NHAN ĐỀ   NƠI XB NĂM
XB
1 1142019  Ăn cơm mới, nói chuyện cũ - Hậu Giang Ba Thắc : di cảo     Tp Hồ Chí Minh  2012 
2 1142020  Ăn cơm mới, nói chuyện cũ - Hậu Giang Ba Thắc : di cảo     Tp Hồ Chí Minh  2012 
3 1142021  Ăn cơm mới, nói chuyện cũ - Hậu Giang Ba Thắc : di cảo     Tp Hồ Chí Minh  2012 
4 1143305  Ấn tượng văn hóa đồng bằng Nam Bộ     Hà Nội  2012 
5 1143306  Ấn tượng văn hóa đồng bằng Nam Bộ     Hà Nội  2012 
6 1143307  Ấn tượng văn hóa đồng bằng Nam Bộ     Hà Nội  2012 
7 1143308  Ấn tượng văn hóa đồng bằng Nam Bộ     Hà Nội  2012 
8 1142074  Bên lề sách cũ (Ăn cơm mới, nói chuyện cũ)     Tp Hồ Chí Minh  2013 
9 1142075  Bên lề sách cũ (Ăn cơm mới, nói chuyện cũ)     Tp Hồ Chí Minh  2013 
10 1142076  Bên lề sách cũ (Ăn cơm mới, nói chuyện cũ)     Tp Hồ Chí Minh  2013 
11 1142077  Bên lề sách cũ (Ăn cơm mới, nói chuyện cũ)     Tp Hồ Chí Minh  2013 
12 1141899  Bước vào thế giới Hồi giáo     Hà Nội  2010 
13 1141900  Bước vào thế giới Hồi giáo     Hà Nội  2010 
14 1141901  Bước vào thế giới Hồi giáo     Hà Nội  2010 
15 1141902  Bước vào thế giới Hồi giáo     Hà Nội  2010 
16 1143344  Cà Mau đất & người    Cà Mau  2002 
17 1141981  Cái cười của thánh nhân : [biên khảo]     Tp Hồ Chí Minh  2015 
18 1141982  Cái cười của thánh nhân : [biên khảo]     Tp Hồ Chí Minh  2015 
19 1141984  Cái cười của thánh nhân : [biên khảo]     Tp Hồ Chí Minh  2015 
20 1141978  Cái dũng của thánh nhân     Tp Hồ Chí Minh  2015 
21 1141979  Cái dũng của thánh nhân     Tp Hồ Chí Minh  2015 
22 1141980  Cái dũng của thánh nhân     Tp Hồ Chí Minh  2015 
23 1143317  Canada     Tp Hồ Chí Minh  2013 
24 1143318  Canada     Tp Hồ Chí Minh  2013 
25 1143319  Canada     Tp Hồ Chí Minh  2013 
26 1143320  Canada     Tp Hồ Chí Minh  2013 
27 1143342  Câu chuyện văn chương Phương Đông     Hà Nội  2007 
28 1143347  Chín đời chúa mười ba đời vua Nguyễn     Huế  1998 
29 1142659  Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới     Tp Hồ Chí Minh  2014 
30 1143356  Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam     Hà Nội  1975 
31 1143336  Chùa Bà Bình Dương     Hà Nội  2014 
32 1143337  Chùa Bà Bình Dương     Hà Nội  2014 
33 1143338  Chùa Bà Bình Dương     Hà Nội  2014 
34 1143339  Chùa Bà Bình Dương     Hà Nội  2014 
35 1141903  Cơ sở văn hóa Việt Nam     Hà Nội  2013 
36 1141904  Cơ sở văn hóa Việt Nam     Hà Nội  2013 
37 1141905  Cơ sở văn hóa Việt Nam     Hà Nội  2013 
38 1141906  Cơ sở văn hóa Việt Nam     Hà Nội  2013 
39 1143340  Cơ sở văn hóa Việt Nam     Tp Hồ Chí Minh  2002 
40 1143341  Cơ sở văn hóa Việt Nam     Hà Nội  2000 
41 1143302  Cộng đồng người Việt công giáo ở Đồng bằng Sông Cửu Long : Lịch sử hình thành và quá trình quá trình hội nhập văn hóa     Hà Nội  2012 
42 1143303  Cộng đồng người Việt công giáo ở Đồng bằng Sông Cửu Long : Lịch sử hình thành và quá trình quá trình hội nhập văn hóa     Hà Nội  2012 
43 1143304  Cộng đồng người Việt công giáo ở Đồng bằng Sông Cửu Long : Lịch sử hình thành và quá trình quá trình hội nhập văn hóa     Hà Nội  2012 
44 1143329  Cộng đồng người Việt công giáo ở Đồng bằng Sông Cửu Long : Lịch sử hình thành và quá trình quá trình hội nhập văn hóa     Hà Nội  2012 
45 1141916  Cuốn sách và tôi (Di cảo) : Thú phong lưu sót lại     Tp Hồ Chí Minh  2013 
46 1141917  Cuốn sách và tôi (Di cảo) : Thú phong lưu sót lại     Tp Hồ Chí Minh  2013 
47 1141918  Cuốn sách và tôi (Di cảo) : Thú phong lưu sót lại     Tp Hồ Chí Minh  2013 
48 1141919  Cuốn sách và tôi (Di cảo) : Thú phong lưu sót lại     Tp Hồ Chí Minh  2013 
49 1142684  Đặc trưng văn hóa Nam Bộ qua phương ngữ     Hà Nội  2013 
50 1142685  Đặc trưng văn hóa Nam Bộ qua phương ngữ     Hà Nội  2013 
51 1142686  Đặc trưng văn hóa Nam Bộ qua phương ngữ     Hà Nội  2013 
52 1142687  Đặc trưng văn hóa Nam Bộ qua phương ngữ     Hà Nội  2013 
53 1142022  Đại Nam nhất thống chí. Tập 1     Hà Nội  2012 
54 1142023  Đại Nam nhất thống chí. Tập 1     Hà Nội  2012 
55 1142024  Đại Nam nhất thống chí. Tập 1     Hà Nội  2012 
56 1142025  Đại Nam nhất thống chí. Tập 2     Hà Nội  2012 
57 1142026  Đại Nam nhất thống chí. Tập 2     Hà Nội  2012 
58 1142027  Đại Nam nhất thống chí. Tập 2     Hà Nội  2012 
59 1141928  Đất Gia Định, Bến Nghé xưa và người Sài Gòn : biên khảo     Tp Hồ Chí Minh  2014 
60 1141933  Đất Gia Định, Bến Nghé xưa và người Sài Gòn : biên khảo     Tp Hồ Chí Minh  2014 
61 1141934  Đất Gia Định, Bến Nghé xưa và người Sài Gòn : biên khảo     Tp Hồ Chí Minh  2014 
62 1141935  Đất Gia Định, Bến Nghé xưa và người Sài Gòn : biên khảo     Tp Hồ Chí Minh  2014 
63 1143325  Đất rừng Phương Nam : tiểu thuyết     Hà Nội  2015 
64 1143326  Đất rừng Phương Nam : tiểu thuyết     Hà Nội  2015 
65 1141993  Để thành nhà văn     Tp Hồ Chí Minh  2014 
66 1141994  Để thành nhà văn     Tp Hồ Chí Minh  2014 
67 1141995  Để thành nhà văn     Tp Hồ Chí Minh  2014 
68 1141910  Đời sống xã hội - kinh tế - văn hóa của ngư dân và cư dân vùng biển Nam Bộ : Sách chuyên khảo     Tp Hồ Chí Minh  2014 
69 1143350  Du lịch ba miền. Tập 1, Đất Phương Nam     Tp Hồ Chí Minh  2004 
70 1142671  Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam (1857-1914)     Hà Nội  2014 
71 1142672  Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam (1857-1914)     Hà Nội  2014 
72 1142032  Giao tiếp diễn ngôn và cấu tạo của văn bản     Hà Nội  2012 
73 1142033  Giao tiếp diễn ngôn và cấu tạo của văn bản     Hà Nội  2012 
74 1142034  Giao tiếp diễn ngôn và cấu tạo của văn bản     Hà Nội  2012 
75 1142035  Giao tiếp diễn ngôn và cấu tạo của văn bản     Hà Nội  2012 
76 1142058  Hơn nửa đời hư     Tp Hồ Chí Minh  2013 
77 1142059  Hơn nửa đời hư     Tp Hồ Chí Minh  2013 
78 1142060  Hơn nửa đời hư     Tp Hồ Chí Minh  2013 
79 1142061  Hơn nửa đời hư     Tp Hồ Chí Minh  2013 
80 1141929  Kiến văn tiểu lục. Quyển 1     Tp Hồ Chí Minh  2013 
81 1141930  Kiến văn tiểu lục. Quyển 1     Tp Hồ Chí Minh  2013 
82 1141931  Kiến văn tiểu lục. Quyển 1     Tp Hồ Chí Minh  2013 
83 1141932  Kiến văn tiểu lục. Quyển 1     Tp Hồ Chí Minh  2013 
84 1141920  Kiến văn tiểu lục. Quyển 2     Tp Hồ Chí Minh  2013 
85 1141921  Kiến văn tiểu lục. Quyển 2     Tp Hồ Chí Minh  2013 
86 1141922  Kiến văn tiểu lục. Quyển 2     Tp Hồ Chí Minh  2013 
87 1141923  Kiến văn tiểu lục. Quyển 2     Tp Hồ Chí Minh  2013 
88 1141958  Kinh dịch đạo của người quân tử     Hà Nội  2014 
89 1141959  Kinh dịch đạo của người quân tử     Hà Nội  2014 
90 1141960  Kinh dịch đạo của người quân tử     Hà Nội  2014 
91 1141961  Kinh dịch đạo của người quân tử     Hà Nội  2014 
92 1141948  Lão Tử tinh hoa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
93 1141949  Lão Tử tinh hoa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
94 1141950  Lão Tử tinh hoa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
95 1142680  Lễ hội dân gian Đồng bằng sông Cửu Long     Cà Mau  2013 
96 1142681  Lễ hội dân gian Đồng bằng sông Cửu Long     Cà Mau  2013 
97 1142682  Lễ hội dân gian Đồng bằng sông Cửu Long     Cà Mau  2013 
98 1142683  Lễ hội dân gian Đồng bằng sông Cửu Long     Cà Mau  2013 
99 1143354  Lễ nghi cưới hỏi, tang chế Việt Nam     Hà Nội  2003 
100 1142655  Lịch sử khẩn hoang Miền Nam : biên khảo     Tp Hồ Chí Minh  2014 
101 1142656  Lịch sử khẩn hoang Miền Nam : biên khảo     Tp Hồ Chí Minh  2014 
102 1142657  Lịch sử khẩn hoang Miền Nam : biên khảo     Tp Hồ Chí Minh  2014 
103 1142658  Lịch sử khẩn hoang Miền Nam : biên khảo     Tp Hồ Chí Minh  2014 
104 1141996  Lịch sử văn minh Ả Rập     TP Hồ Chí Minh  2013 
105 1141997  Lịch sử văn minh Ả Rập     TP Hồ Chí Minh  2013 
106 1141998  Lịch sử văn minh Ả Rập     TP Hồ Chí Minh  2013 
107 1141999  Lịch sử văn minh Ả Rập     TP Hồ Chí Minh  2013 
108 1141936  Lịch sử văn minh Ấn Độ     Tp Hồ Chí Minh  2013 
109 1141937  Lịch sử văn minh Ấn Độ     Tp Hồ Chí Minh  2013 
110 1141938  Lịch sử văn minh Ấn Độ     Tp Hồ Chí Minh  2013 
111 1141939  Lịch sử văn minh Ấn Độ     Tp Hồ Chí Minh  2013 
112 1141962  Lịch sử văn minh Trung Hoa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
113 1141963  Lịch sử văn minh Trung Hoa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
114 1141964  Lịch sử văn minh Trung Hoa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
115 1141965  Lịch sử văn minh Trung Hoa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
116 1142635  Lịch triều hiến chương loại chí. T.1 , Dư địa chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
117 1142636  Lịch triều hiến chương loại chí. T.1 , Dư địa chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
118 1142637  Lịch triều hiến chương loại chí. T.1 , Dư địa chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
119 1142638  Lịch triều hiến chương loại chí. T.1 , Dư địa chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
120 1142639  Lịch triều hiến chương loại chí. T.2 , Nhân vật chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
121 1142640  Lịch triều hiến chương loại chí. T.2 , Nhân vật chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
122 1142641  Lịch triều hiến chương loại chí. T.2 , Nhân vật chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
123 1142642  Lịch triều hiến chương loại chí. T.2 , Nhân vật chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
124 1142643  Lịch triều hiến chương loại chí. T.3 , Quan chức chí - Lễ nghi chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
125 1142644  Lịch triều hiến chương loại chí. T.3 , Quan chức chí - Lễ nghi chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
126 1142645  Lịch triều hiến chương loại chí. T.3 , Quan chức chí - Lễ nghi chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
127 1142646  Lịch triều hiến chương loại chí. T.3 , Quan chức chí - Lễ nghi chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
128 1142647  Lịch triều hiến chương loại chí. T.4, Khoa mục chí - Quốc dụng chí - Hình luật chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
129 1142648  Lịch triều hiến chương loại chí. T.4, Khoa mục chí - Quốc dụng chí - Hình luật chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
130 1142649  Lịch triều hiến chương loại chí. T.4, Khoa mục chí - Quốc dụng chí - Hình luật chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
131 1142650  Lịch triều hiến chương loại chí. T.4, Khoa mục chí - Quốc dụng chí - Hình luật chí     Tp Hồ Chí Minh  2014 
132 1142651  Lịch triều hiến chương loại chí. T.5, Binh chế chí - Văn tịch chí - Bang giao chí     TP Hồ Chí Minh  2014 
133 1142652  Lịch triều hiến chương loại chí. T.5, Binh chế chí - Văn tịch chí - Bang giao chí     TP Hồ Chí Minh  2014 
134 1142653  Lịch triều hiến chương loại chí. T.5, Binh chế chí - Văn tịch chí - Bang giao chí     TP Hồ Chí Minh  2014 
135 1142654  Lịch triều hiến chương loại chí. T.5, Binh chế chí - Văn tịch chí - Bang giao chí     TP Hồ Chí Minh  2014 
136 1143327  Lời người Man di hiện đại : phong tục và thiết chế của người An-Nam     Hà Nội  2013 
137 1143328  Lời người Man di hiện đại : phong tục và thiết chế của người An-Nam     Hà Nội  2013 
138 1143348  Lược sử Đông Nam Á     Hà Nội  1999 
139 1143349  Lược sử Đông Nam Á     Hà Nội  1999 
140 1143343  Lược sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam     Hà Nội  2006 
141 1142688  Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam     Hà Nội  2014 
142 1142689  Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam     Hà Nội  2014 
143 1141940  Mạnh Tử     Hà Nội  2007 
144 1141941  Mạnh Tử     Hà Nội  2007 
145 1141942  Mạnh Tử     Hà Nội  2007 
146 1141943  Mạnh Tử     Hà Nội  2007 
147 1142663  Món lạ miền Nam     Hà Nội  2014 
148 1142660  Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793)   Hà Nội  2011 
149 1142661  Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793)   Hà Nội  2011 
150 1142662  Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793)   Hà Nội  2011 
151 1143334  Một góc nhìn về văn hóa biển     Tp Hồ Chí Minh  2014 
152 1143335  Một góc nhìn về văn hóa biển     Tp Hồ Chí Minh  2014 
153 1142006  Một nghệ thuật sống     Tp Hồ Chí Minh  2015 
154 1142007  Một nghệ thuật sống     Tp Hồ Chí Minh  2015 
155 1142008  Một nghệ thuật sống     Tp Hồ Chí Minh  2015 
156 1142666  Nam bộ xưa & nay     Hà Nội  2013 
157 1142667  Nam bộ xưa & nay     Hà Nội  2013 
158 1142668  Nam bộ xưa & nay     Hà Nội  2013 
159 1142669  Nam bộ xưa & nay     Hà Nội  2013 
160 1141944  Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca     Hà Nội  2012 
161 1141945  Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca     Hà Nội  2012 
162 1141946  Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca     Hà Nội  2012 
163 1141947  Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca     Hà Nội  2012 
164 1142698  Nền văn minh Việt cổ     Hà Nội  2013 
165 1142699  Nền văn minh Việt cổ     Hà Nội  2013 
166 1143309  Ngôn ngữ miền sông nước     Hà Nội  2014 
167 1143310  Ngôn ngữ miền sông nước     Hà Nội  2014 
168 1143311  Ngôn ngữ miền sông nước     Hà Nội  2014 
169 1143312  Ngôn ngữ miền sông nước     Hà Nội  2014 
170 1142693  Người nông dân châu thổ Bắc kỳ : nghiên cứu địa lý nhân văn     Tp Hồ Chí Minh  2015 
171 1142694  Người nông dân châu thổ Bắc kỳ : nghiên cứu địa lý nhân văn     Tp Hồ Chí Minh  2015 
172 1142070  Nguồn gốc văn minh     Tp Hồ Chí Minh  2013 
173 1142071  Nguồn gốc văn minh     Tp Hồ Chí Minh  2013 
174 1142072  Nguồn gốc văn minh     Tp Hồ Chí Minh  2013 
175 1142073  Nguồn gốc văn minh     Tp Hồ Chí Minh  2013 
176 1141907  Nguyên nhân thăng trầm thịnh suy của Phật giáo Ấn Độ     Hà Nội  2013 
177 1142670  Nhà xưa Nam Bộ     Hà Nội  2013 
178 1143449  Nhân danh học Việt Nam     Tp Hồ Chí Minh  c2013 
179 1141911  Nhân học & cuộc sống : Tuyển tập chuyên khảo số 01    Tp Hồ Chí Minh  2014 
180 1141970  Nhân học đại cương     Tp Hồ Chí Minh  2013 
181 1142012  Nhập môn triết học Đông phương     Tp Hồ Chí Minh  2013 
182 1142013  Nhập môn triết học Đông phương     Tp Hồ Chí Minh  2013 
183 1142014  Nhập môn triết học Đông phương     Tp Hồ Chí Minh  2013 
184 1143358  Nhật Bản ngày nay    Tokyo  1993 
185 1143352  Nho giáo và gia đình     Hà Nội  1995 
186 1142627  Những thay đổi trong văn hóa & tôn giáo của Đông Nam Á     Hà Nội  2014 
187 1142628  Những thay đổi trong văn hóa & tôn giáo của Đông Nam Á     Hà Nội  2014 
188 1142629  Những thay đổi trong văn hóa & tôn giáo của Đông Nam Á     Hà Nội  2014 
189 1142630  Những thay đổi trong văn hóa & tôn giáo của Đông Nam Á     Hà Nội  2014 
190 1142044  Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng     Tp Hồ Chí Minh  2014 
191 1142045  Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng     Tp Hồ Chí Minh  2014 
192 1142046  Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng     Tp Hồ Chí Minh  2014 
193 1142047  Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng     Tp Hồ Chí Minh  2014 
194 1142048  Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng     Tp Hồ Chí Minh  2014 
195 1141924  Nói về miền Nam, cá tính miền Nam & thuần phong mỹ tục Việt Nam     Tp Hồ Chí Minh  2015 
196 1141925  Nói về miền Nam, cá tính miền Nam & thuần phong mỹ tục Việt Nam     Tp Hồ Chí Minh  2015 
197 1141926  Nói về miền Nam, cá tính miền Nam & thuần phong mỹ tục Việt Nam     Tp Hồ Chí Minh  2015 
198 1141927  Nói về miền Nam, cá tính miền Nam & thuần phong mỹ tục Việt Nam     Tp Hồ Chí Minh  2015 
199 1142062  Non nước Việt Nam : Sách hướng dẫn du lịch     Hà Nội  2012 
200 1142063  Non nước Việt Nam : Sách hướng dẫn du lịch     Hà Nội  2012 
201 1142064  Non nước Việt Nam : Sách hướng dẫn du lịch     Hà Nội  2012 
202 1142065  Non nước Việt Nam : Sách hướng dẫn du lịch     Hà Nội  2012 
203 1142094  Nửa đời còn lại     Tp Hồ Chí Minh  2013 
204 1142095  Nửa đời còn lại     Tp Hồ Chí Minh  2013 
205 1142096  Nửa đời còn lại     Tp Hồ Chí Minh  2013 
206 1142097  Nửa đời còn lại     Tp Hồ Chí Minh  2013 
207 1141971  Óc sáng suốt     Tp Hồ Chí Minh  2015 
208 1141972  Óc sáng suốt     Tp Hồ Chí Minh  2015 
209 1141973  Óc sáng suốt     Tp Hồ Chí Minh  2015 
210 1142082  Phật giáo Nam Tông tại Đông Nam Á     Hà Nội  2008 
211 1142083  Phật giáo Nam Tông tại Đông Nam Á     Hà Nội  2008 
212 1142084  Phật giáo Nam Tông tại Đông Nam Á     Hà Nội  2008 
213 1142085  Phật giáo Nam Tông tại Đông Nam Á     Hà Nội  2008 
214 1142078  Phật giáo Nhật Bản     Hà Nội  2008 
215 1142079  Phật giáo Nhật Bản     Hà Nội  2008 
216 1142080  Phật giáo Nhật Bản     Hà Nội  2008 
217 1142081  Phật giáo Nhật Bản     Hà Nội  2008 
218 1142086  Phật giáo Thái Lan     Hà Nội  2014 
219 1142087  Phật giáo Thái Lan     Hà Nội  2014 
220 1142088  Phật giáo Thái Lan     Hà Nội  2014 
221 1142089  Phật giáo Thái Lan     Hà Nội  2014 
222 1142040  Phật giáo Trung Quốc (1900 - 1950)     Hà Nội  2008 
223 1142041  Phật giáo Trung Quốc (1900 - 1950)     Hà Nội  2008 
224 1142042  Phật giáo Trung Quốc (1900 - 1950)     Hà Nội  2008 
225 1142043  Phật giáo Trung Quốc (1900 - 1950)     Hà Nội  2008 
226 1141951  Phật học tinh hoa     Tp Hồ Chí Minh  2014 
227 1141952  Phật học tinh hoa     Tp Hồ Chí Minh  2014 
228 1141953  Phật học tinh hoa     Tp Hồ Chí Minh  2014 
229 1142673  Potao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jorai Đông Dương = Potao : une théorie du pouvoir chez les Indochinois Jorai     Hà Nội  c2013 
230 1142674  Potao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jorai Đông Dương = Potao : une théorie du pouvoir chez les Indochinois Jorai     Hà Nội  c2013 
231 1143353  Rạch Giá tự giới thiệu     Hà Nội  2003 
232 1143330  Sa Đéc trọn đời thương nhớ     Hà Nội  2013 
233 1143331  Sa Đéc trọn đời thương nhớ     Hà Nội  2013 
234 1143332  Sa Đéc trọn đời thương nhớ     Hà Nội  2013 
235 1143333  Sa Đéc trọn đời thương nhớ     Hà Nội  2013 
236 1143357  Sách hướng dẫn du lịch tỉnh Trà Vinh    Trà Vinh  2008 
237 1142066  Sài Gòn năm xưa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
238 1142067  Sài Gòn năm xưa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
239 1142068  Sài Gòn năm xưa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
240 1142069  Sài Gòn năm xưa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
241 1142054  Sài Gòn tạp pín lù (Sài Gòn năm xưa II, III)     Tp Hồ Chí Minh  2013 
242 1142055  Sài Gòn tạp pín lù (Sài Gòn năm xưa II, III)     Tp Hồ Chí Minh  2013 
243 1142056  Sài Gòn tạp pín lù (Sài Gòn năm xưa II, III)     Tp Hồ Chí Minh  2013 
244 1142057  Sài Gòn tạp pín lù (Sài Gòn năm xưa II, III)     Tp Hồ Chí Minh  2013 
245 1143351  Sổ tay hướng dẫn du lịch Đồng bằng sông Cửu Long = Mekong delta tourism guidebook    Tp Hồ Chí Minh  2009 
246 1142018  Sử ký Tư Mã Thiên     Hà Nội  2013 
247 1141954  Tạp bút năm Giáp Tuất 1994     Tp Hồ Chí Minh  2014 
248 1141955  Tạp bút năm Giáp Tuất 1994     Tp Hồ Chí Minh  2014 
249 1141956  Tạp bút năm Giáp Tuất 1994     Tp Hồ Chí Minh  2014 
250 1141957  Tạp bút năm Giáp Tuất 1994     Tp Hồ Chí Minh  2014 
251 1141974  Tạp bút năm Nhâm Thân 1992 : di cảo     Tp Hồ Chí Minh  2013 
252 1141975  Tạp bút năm Nhâm Thân 1992 : di cảo     Tp Hồ Chí Minh  2013 
253 1141976  Tạp bút năm Nhâm Thân 1992 : di cảo     Tp Hồ Chí Minh  2013 
254 1141977  Tạp bút năm Nhâm Thân 1992 : di cảo     Tp Hồ Chí Minh  2013 
255 1141912  Tạp bút năm Quí Dậu 1993 : di cảo     Tp Hồ Chí Minh  2013 
256 1141913  Tạp bút năm Quí Dậu 1993 : di cảo     Tp Hồ Chí Minh  2013 
257 1141914  Tạp bút năm Quí Dậu 1993 : di cảo     Tp Hồ Chí Minh  2013 
258 1141915  Tạp bút năm Quí Dậu 1993 : di cảo     Tp Hồ Chí Minh  2013 
259 1142015  Thuật tư tưởng     Tp Hồ Chí Minh  2014 
260 1142016  Thuật tư tưởng     Tp Hồ Chí Minh  2014 
261 1142017  Thuật tư tưởng     Tp Hồ Chí Minh  2014 
262 1142003  Thuật xử thế của người xưa     TP Hồ Chí Minh  2015 
263 1142004  Thuật xử thế của người xưa     TP Hồ Chí Minh  2015 
264 1142005  Thuật xử thế của người xưa     TP Hồ Chí Minh  2015 
265 1141990  Thuật yêu đương     Tp Hồ Chí Minh  2014 
266 1141991  Thuật yêu đương     Tp Hồ Chí Minh  2014 
267 1141992  Thuật yêu đương     Tp Hồ Chí Minh  2014 
268 1143345  Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua tết - lễ - hội hè     Hà Nội  2000 
269 1142000  Tinh hoa Đạo học Đông phương     TP Hồ Chí Minh  2014 
270 1142001  Tinh hoa Đạo học Đông phương     TP Hồ Chí Minh  2014 
271 1142002  Tinh hoa Đạo học Đông phương     TP Hồ Chí Minh  2014 
272 1142009  Trang Tử Nam Hoa Kinh. T.2, Ngoại thiên tạp thiên trích yếu     Tp Hồ Chí Minh  2014 
273 1142010  Trang Tử Nam Hoa Kinh. T.2, Ngoại thiên tạp thiên trích yếu     Tp Hồ Chí Minh  2014 
274 1142011  Trang Tử Nam Hoa Kinh. T.2, Ngoại thiên tạp thiên trích yếu     Tp Hồ Chí Minh  2014 
275 1141987  Trang Tử Nam Hoa Kinh. Tập 1, Nội thiên     Tp Hồ Chí Minh  2014 
276 1141988  Trang Tử Nam Hoa Kinh. Tập 1, Nội thiên     Tp Hồ Chí Minh  2014 
277 1141989  Trang Tử Nam Hoa Kinh. Tập 1, Nội thiên     Tp Hồ Chí Minh  2014 
278 1141983  Trang Tử tinh hoa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
279 1141985  Trang Tử tinh hoa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
280 1141986  Trang Tử tinh hoa     Tp Hồ Chí Minh  2013 
281 1142090  Triết học chính trị Khổng giáo     Tp Hồ Chí Minh  2007 
282 1142091  Triết học chính trị Khổng giáo     Tp Hồ Chí Minh  2007 
283 1142092  Triết học chính trị Khổng giáo     Tp Hồ Chí Minh  2007 
284 1142093  Triết học chính trị Khổng giáo     Tp Hồ Chí Minh  2007 
285 1143313  Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ Quốc thế kỷ XIX     Đà Nẵng  2014 
286 1143314  Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ Quốc thế kỷ XIX     Đà Nẵng  2014 
287 1143315  Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ Quốc thế kỷ XIX     Đà Nẵng  2014 
288 1143316  Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ Quốc thế kỷ XIX     Đà Nẵng  2014 
289 1143346  Truyện kể về phong tục các dân tộc Việt Nam. Tập 2     Hà Nội  2005 
290 1142675  Từ điển từ ngữ Nam Bộ     Hà Nội  2009 
291 1142676  Từ điển từ ngữ Nam Bộ     Hà Nội  2009 
292 1143300  Từ điển từ ngữ Nam Bộ     Hà Nội  2009 
293 1143301  Từ điển từ ngữ Nam Bộ     Hà Nội  2009 
294 1143321  Văn chương miền sông nước Nam Bộ     Hà Nội  2014 
295 1143322  Văn chương miền sông nước Nam Bộ     Hà Nội  2014 
296 1143323  Văn chương miền sông nước Nam Bộ     Hà Nội  2014 
297 1143324  Văn chương miền sông nước Nam Bộ     Hà Nội  2014 
298 1142695  Văn hóa dân gian Raglai ở Khánh Hòa     Tp Hồ Chí Minh  2014 
299 1142696  Văn hóa dân gian Raglai ở Khánh Hòa     Tp Hồ Chí Minh  2014 
300 1142697  Văn hóa dân gian Raglai ở Khánh Hòa     Tp Hồ Chí Minh  2014 
301 1142049  Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ     Tp Hồ Chí Minh  2014 
302 1142050  Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ     Tp Hồ Chí Minh  2014 
303 1142051  Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ     Tp Hồ Chí Minh  2014 
304 1142052  Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ     Tp Hồ Chí Minh  2014 
305 1142053  Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ     Tp Hồ Chí Minh  2014 
306 1142631  Văn hóa trong chiến lược phát triển của Việt Nam     Hà Nội  2013 
307 1142632  Văn hóa trong chiến lược phát triển của Việt Nam     Hà Nội  2013 
308 1142633  Văn hóa trong chiến lược phát triển của Việt Nam     Hà Nội  2013 
309 1142634  Văn hóa trong chiến lược phát triển của Việt Nam     Hà Nội  2013 
310 1141909  Văn hóa, môi trường, lễ nghi và sức khỏe ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học     Tp Hồ Chí Minh  2014 
311 1142036  Văn học dân gian Việt Nam     Hà Nội  2013 
312 1142037  Văn học dân gian Việt Nam     Hà Nội  2013 
313 1142038  Văn học dân gian Việt Nam     Hà Nội  2013 
314 1142039  Văn học dân gian Việt Nam     Hà Nội  2013 
315 1143367  Văn học miền Nam lục tỉnh. Tập 1, Miền Nam & văn học dân gian địa phương     Tp Hồ Chí Minh  2012 
316 1143368  Văn học miền Nam lục tỉnh. Tập 1, Miền Nam & văn học dân gian địa phương     Tp Hồ Chí Minh  2012 
317 1143369  Văn học miền Nam lục tỉnh. Tập 2, Văn học Hán Nôm thời khai mở & xây dựng đất mới     Tp Hồ Chí Minh  2012 
318 1143370  Văn học miền Nam lục tỉnh. Tập 2, Văn học Hán Nôm thời khai mở & xây dựng đất mới     Tp Hồ Chí Minh  2012 
319 1143371  Văn học miền Nam lục tỉnh. Tập 3, Văn học Hán Nôm thời kháng Pháp & thuộc Pháp     Tp Hồ Chí Minh  2012 
320 1143372  Văn học miền Nam lục tỉnh. Tập 3, Văn học Hán Nôm thời kháng Pháp & thuộc Pháp     Tp Hồ Chí Minh  2012 
321 1141908  Việt Nam Phật giáo sử luận. Tập 1 - 2 - 3     Cà Mau  2012 
322 1142690  Việt Nam sử lược     Hà Nội  2011 
323 1142691  Việt Nam sử lược     Hà Nội  2011 
324 1142692  Việt Nam sử lược     Hà Nội  2011 
325 1142028  Việt Nam văn hóa sử cương     Hà Nội  2014 
326 1142029  Việt Nam văn hóa sử cương     Hà Nội  2014 
327 1142030  Việt Nam văn hóa sử cương     Hà Nội  2014 
328 1142031  Việt Nam văn hóa sử cương     Hà Nội  2014 
329 1143355  Việt ngữ nghiên cứu     Đà Nẵng  1997 
330 1141966  Xứ Đàng Trong năm 1621     Tp Hồ Chí Minh  c2014 
331 1141967  Xứ Đàng Trong năm 1621     Tp Hồ Chí Minh  c2014 
332 1141968  Xứ Đàng Trong năm 1621     Tp Hồ Chí Minh  c2014 
333 1141969  Xứ Đàng Trong năm 1621     Tp Hồ Chí Minh  c2014 
334 1142664  Xứ Đàng Trong năm 1621     Tp Hồ Chí Minh  c2014 
335 1142665  Xứ Đàng Trong năm 1621     Tp Hồ Chí Minh  c2014 
SÁCH PHÔ TÔ COPY ĐỢT 2 
tt Số Lượng Tên sách     Năm XB
1 4 Tây nguyên những chặng đường lịch sử văn hóa     2007
2 4 Nam Bộ đất và người, tập VIII     2011
3 4 Mắm Prồ Hốc & Những món ăn chế biến từ nắm Prồ Hốc     2011
4 4 Một số vấn đề về dân tộc và tôn giáo ở Nam Bộ trong phát triển     2012
5 4 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam chính sách ngôn ngữ     1984
6 4 Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam Đà Nẵng     2009
7 4 Bùi Viện với cuộc duy tân của triều Tự Đức     2000
8 4 Khám phá ẩm thực truyền thống Việt nam     2010
9 4 Người Việt ở Thái Lan - Campuchia - Lào     2006
10 4 Nửa tháng trong miền Thất sơn     2000
11 4 Tín ngưỡng dân gian Tày Nùng     2009
12 4 Nghiên cứu chữ viết cổ trên bia ký ở Đông Dương     2009
13 4 Văn hóa Chăm nghiên cứu và phê bình     2010
14 4 Lý luận về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam     2008
15 4 Những cơ sở triết học trong ngôn ngữ học     1984
16 4 Tìm hiểu trang phục Việt Nam     1988
17 4 Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam     2006
18 4 Ca dao dân ca Nam Kỳ Lục tỉnh     2006
19 4 Tôn giáo trong văn hóa Việt Nam     2004
20 4 Kiến trúc Việt Nam     1986
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn