KHOA NGÔN NGỮ - VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ

 Tầm nhìn

     Là đơn vị chuyên môn hàng đầu của khu vực thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia đào tạo nguồn nhân lực và thông qua các chương trình đặc thù về ngôn ngữ - văn hóa - nghệ thuật các dân tộc thiểu số được kiểm định quốc tế; chủ trì nghiên cứu, giải quyết những nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, quốc tế gắn với bảo tồn, phát triển ngôn ngữ - văn hóa - nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực có năng lực giảng dạy và nghiên cứu cơ bản về ngôn ngữ - văn hóa - nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

 Sứ mệnh

     Là Khoa đào tạo đa ngành đa cấp trong vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, có yếu tố đặc trưng về văn hóa, tôn giáo và chính trị; thực hiện chính sách tôn giáo và dân tộc trong tình hình mới; nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục cộng đồng các các dân tộc thiểu số ở Nam Bộ và cả nước.

                                                                                                   Trà Vinh, ngày 01 tháng 7 năm 2020

                                                                                                                                                           TRƯỞNG KHOA 

                                                                                                                                                                  (đã ký)

                                                                                                                                                     TS. NGUYỄN THỊ HUỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn