Nhân sự Bộ môn Nghệ thuật gồm có 4 cán bộ, đảm nhiệm các công việc khác nhau, thông tin cụ thể như sau:

BỘ MÔN NGHỆ THUẬT

 1

Sơn Cao Thắng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS

P. Trưởng Bộ môn

 2

 Nguyễn Mai Như Ái

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Thạc sĩ

Giảng viên 

 3

Sơn Kim Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cử nhân

Giảng viên

4  Nguyễn Quốc Sơn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Cử nhân  Giảng viên
5 Thạch Vi Rắ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cử nhân Giảng viên
6 Thạch Hoài Thanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cử nhân Giảng viên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn