·         Bậc đại học

Năm tốt nghiệp

Chuyên ngành

Tổng theo

chuyên ngành

Tổng cộng

2008

2009

2010

·         Bậc cao học

Khóa

đào tạo

Chuyên ngành

Tổng theo

chuyên ngành

Tổng cộng

 

 

 

·         Bậc đại học

Năm tốt nghiệp

Chuyên ngành

Tổng theo

chuyên ngành

Tổng cộng

2008

2009

2010

·         Bậc cao học

Khóa

đào tạo

Chuyên ngành

Tổng theo

chuyên ngành

Tổng cộng

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

7/7

Hoá hữu cơ   

21/22

Hoá lý thuyết và hoá lý

14/14

Sinh thái học

11/11

13

Giải tích

8/8

111/113

Đại số và lý thuyết số

12/12

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

6/6

Vật lý kỹ thuật

21/21

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

19/20

Hoá hữu cơ   

16/16

Hoá lý thuyết và hoá lý

14/14

Sinh thái học

15/16

14

Giải tích

39/39

211/215

Đại số và lý thuyết số

29/29

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

13/13

Vật lý kỹ thuật

36/37

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

28/28

Hoá hữu cơ   

25/26

Hoá lý thuyết và hoá lý

22/22

Sinh thái học

19/21

          15

Giải tích

27/28

173/174

Đại số và lý thuyết số

15/15

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

12/12

Vật lý kỹ thuật

25/25

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

26/27

Hoá hữu cơ   

30/30

Hoá lý thuyết và hoá lý

13/13

Sinh thái học

25/25

16

Giải tích

21/21

192/203

Đại số và lý thuyết số

13/13

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

16/16

Vật lý kỹ thuật

36/40

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

36/39

Hoá hữu cơ   

30/33

Hoá lý thuyết và hoá lý

11/12

Sinh thái học

29/29

17

Giải tích

22/26

197/208

Đại số và lý thuyết số

17/18

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

18/18

Vật lý kỹ thuật

26/26

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

28/30

Hoá hữu cơ   

33/34

Hoá lý thuyết và hoá lý

27/30

Sinh thái học

26/26

         18

Giải tích

30

        159

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

35

Vật lý kỹ thuật

32

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

29

Sinh thái học

33

         19

Giải tích

26

        215

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

26

Vật lý kỹ thuật

26

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

37

Hoá hữu cơ   

36

Hoá lý thuyết và hoá lý

23

Sinh thái học

41

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn