THÔNG BÁO

Danh sách dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

     Căn cứ Quyết định 7732/QĐ- ĐHTV, ngày 27 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành Quy định xét, HBKKHT đối với sinh viên các lớp Cao đẳng, Đại học chính quy tai Trường Đại học Trà Vinh;

     Căn cứ Quyết định 8277/QĐ- ĐHTV, ngày 25 tháng 12 năm 2020 về việc sửa đổi một số nội dung Quy định về việc xét, cấp HBKKHT đối với sinh viên các lớp Cao đẳng, Đại học chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 7732/QĐ- ĐHTV, ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

      Căn cứ Thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022

     Căn cứ đề xuất Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích (HBKKHT) học tập ở học kỳ 1 năm học 2021-2022 của Cố học tập các lớp chính quy thuộc Khoa.

    Văn phòng khoa (niêm yết) danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2021-2022 (file đính kèm)

* Thời gian: Sinh viên phản hồi về VPK những sai sót (nếu có) đến hết ngày 26/12/2022 

Sau thời gian trên, Khoa không giải quyết các khiếu nại liên quan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn