TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ - VĂN HÓA NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Trà Vinh, ngày 29 tháng 8 năm 2019
 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA KHOA NGÔN NGỮ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ

 (Ban hành theo Quyết định số 05/QĐ-NNVHNT, ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Trưởng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ)

 CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ (sau đây gọi tắt là Khoa NN-VH-NT Khmer NB) được thành lập theo Quyết định số 1209/QĐ-ĐHTV, ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.
 2. Trên cơ sở các Quy định, Quy chế chung của nhà trường, Quy chế này quy định chi tiết về cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của Khoa NN-VH-NT Khmer NB.
 3. Sau thời gian thực hiện, Quy chế này sẽ được cập nhật, chỉnh sửa bổ sung phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Khoa và Trường.
 4. Quy chế này áp dụng cho các đơn vị và toàn thể viên chức thuộc Khoa.

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CHỨC DANH THUỘC KHOA

Điều 2. Cơ cấu tổ chức

 Cơ cấu tổ chức của Khoa NN-VH-NT Khmer NB bao gồm:

 1. Lãnh đạo Khoa: Bao gồm Trưởng khoa và các Phó Trưởng khoa
 2. Văn phòng Khoa (VPK): Chánh Văn phòng và các viên chức
 3. Bộ môn (BM): Trưởng BM, Phó Trưởng BM và giảng viên/giáo viên (GV)
 4. Tổ chức Đảng - Đoàn thể

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

 1. Khoa NN-VH-NT Khmer NB

Khoa NN-VH-NT Khmer NB là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh. Khoa có chức năng và nhiệm vụ như sau:

 1. Quản lý GV, viên chức, học viên, sinh viên (SV) thuộc Khoa.
 2. Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo; biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học, giáo trình và tài liệu giảng dạy thuộc Khoa quản lý; xây dựng các đề án theo định hướng phát triển của nhà trường; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của SV, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
 3. Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa khoa, BM, GV và nhà tuyển dụng, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhu cầu nhà tuyển dụng.
 4. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, các đơn vị liên quan đến các ngành nghề đào tạo; xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế;
 5. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo.
 6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ GV, viên chức, học viên, SV, học sinh và du học sinh; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV và viên chức thuộc Khoa.
 7. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, GV và viên chức trong khoa và tham gia vào việc đánh giá cán bộ quản lý theo quy định của nhà trường.
 8. Các đơn vị trực thuộc Khoa

2.1. Văn phòng Khoa

VPK NN-VH-NT Khmer NB được thành lập theo Quyết định số 2095/QĐ-ĐHTV, ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. VPK có chức năng và nhiệm vụ sau:

 1. Tham mưu với lãnh đạo Khoa về các nội dung liên quan đến công tác quản lý thuộc các lĩnh vực: hành chính, học thuật, cơ sở vật chất,… Theo dõi, nắm vững tình hình công tác của khoa ở từng lĩnh vực được phân công để định kỳ hoặc đột xuất báo cáo với Lãnh đạo Khoa xem xét.
 2. Tham mưu giúp lãnh đạo khoa thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin trong và ngoài khoa; là nơi gắn kết giữa các đơn vị trong khoa và giữa khoa với các đơn vị khác trong trường.
 3. Quản lý và sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích trang thiết bị văn phòng và bảo quản tài sản chung.
 4. Kết nối với hệ thống Thư viện trong và ngoài trường, Thư viện các Trường Đại học, nhằm cung cấp nguồn tư liệu cập nhật phục vụ nhu cầu hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của GV, giáo viên, viên chức và SV, học sinh của Khoa.

đ. Làm việc hành chính, đúng quy định về giờ nghĩa vụ (40 giờ/tuần).

2.2. Các Bộ môn

           ** Các BM trực thuộc Khoa bao gồm: BM Sư phạm Ngữ văn và Ngôn ngữ Khmer, BM Văn hóa học, BM Nghệ thuật, BM Du lịch.

          Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-ĐHTV, ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thành lập BM Nghệ thuật;

          Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-ĐHTV, ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc đổi tên Bộ môn Văn hóa học và Xã hội học thuộc Khoa NN-VH-NT Khmer NB thành Bộ môn Văn hóa học;

          Căn cứ Quyết định số 4317/QĐ-ĐHTV, ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc hợp nhất Bộ môn Sư phạm ngữ văn và Bộ môn Ngôn ngữ Khmer thành Bộ môn Sư phạm Ngữ văn và Ngôn ngữ Khmer;

          Căn cứ Quyết định số 5054/QĐ-ĐHTV, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chuyển Bộ môn Du lịch thuộc Khoa Quản lý Nhà nước, Quản trị Văn phòng và Du lịch sang trực thuộc Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vinh;

          ** Chức năng và nhiệm vụ của BM:

 1. Chủ trì việc xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học, giáo trình và tài liệu giảng dạy thuộc BM quản lý. Việc xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học, giáo trình và tài liệu giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói chung và quy định hiện hành của nhà Trường nói riêng.
 2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy môn học được phân công trong chương trình đào tạo do BM quản lý theo kế hoạch giảng dạy chung của Khoa và Trường.
 3. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện của SV, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học như đã xác định trong chương trình đào tạo của Khoa và Trường.
 4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Khoa và Trường giao cho.

đ. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV của BM; tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý.

 1. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của BM.
 2. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc BM.
 3. Giúp lãnh đạo khoa trong công tác quản lý nhân sự của BM.

2.3. Trung tâm

          Căn cứ Quyết định số 5549/QĐ-ĐHTV, ngày 24/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Thành lập Trung tâm Văn hóa miền Tây trực thuộc Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ;

  ** Chức năng của Trung tâm

          - Trung tâm Văn hóa miền Tây là đơn vị trực tiếp thực hiện chức năng:

          - Nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật các dân tộc Tây Nam Bộ.

          - Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo cho các địa phương trong khu vực Tây Nam Bộ.

          - Tư vấn về chính sách ngôn ngữ, văn hóa, dân tộc cho các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương.

          - Bảo tồn và phát huy ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật các dân tộc Tây Nam Bộ.

** Nhiệm vụ của Trung tâm

          - Nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Bộ, đồng thời còn nhằm xây dựng một cách đầy đủ, chất lượng tài liệu học tập và giảng dạy, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo các chuyên ngành về tiếng, văn hóa, nghệ thuật Khmer của Khoa – Trường..

          - Tổ chức sưu tầm, thể nghiệm, đào tạo, truyền dạy, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương và dân tộc.

          - Tổ chức triển khai, chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đời sống; đề xuất, khuyên nghị các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển bền vững các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và nghệ thuật của vùng Tây Nam Bộ.

          - Xây dựng một cơ sở dữ liệu khoa học về các tộc người ở Nam Bộ và văn hóa của họ phục vụ đào tạo cho Trường, khu vực và cả nước; là trung tâm, học thuật đầu đàn của các nhà nghiên cứu, các cá nhân, đơn vị trong nước và quốc tế.

          - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các bộ làm công tác giao dục, văn hóa và nghệ thuật ở các địa phương khu vực Tây Nam Bộ.

          - Mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác nhằm tạo điều kiện để sinh viên ở các đơn vị đào tạo có chuyên ngành liên quan đến trung tâm để tìm hiểu, trao đổi về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc Tây Nam Bộ.

          - Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của các dân tộc Tây Nam Bộ thông qua các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản các hiện vật đồng thời phối hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, lễ hội quốc gia thường niên.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh thuộc Khoa

 1. Trưởng Khoa
 2. Trưởng khoa là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động của khoa theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quy chế này.
 3. Quản lý, lãnh đạo, điều hành các hoạt động của toàn bộ Khoa. Phân công công việc cho các Phó Trưởng khoa; phân cấp, ủy quyền cho Phó Trưởng khoa, Chánh VPK, Trưởng BM thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền do Trưởng khoa phân công; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Khoa và các vấn đề khác do Hiệu trưởng phân công. Các công việc đề xuất, điều hành ngoài khoa do Trưởng khoa ký và chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng.
 4. Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị Nhân sự xác định cơ cấu tổ chức, nhân sự, biên chế, vị trí việc làm của viên chức, GV.
 5. Tổ chức thực hiện và quản lý công việc của khoa. Phân công, đôn đốc, chỉ đạo các cá nhân trong Khoa thực hiện các công việc theo đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, bảo đảm căn cứ pháp lý, chất lượng; chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của BGH Trường. Phân công viên chức, GV tham dự các cuộc họp, hội thảo trong và ngoài đơn vị.

  đ. Không được ban hành các quy định trái với quy định của pháp luật, trái với quy chế làm việc, quy định của Nhà trường. Trưởng khoa đề nghị với Hiệu trưởng, các đơn vị chức năng xử lý các cá nhân không tuân thủ các quy định hoạt động của Trường và Khoa phân công.

 1. Dự họp đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng của Trường (nếu vắng mặt phải báo cáo với BGH và ủy nhiệm Phó Trưởng khoa tham dự) để báo cáo và tiếp nhận công việc được phân công tại cuộc họp giao ban; phổ biến đầy đủ ý kiến kết luận của BGH tại cuộc họp giao ban và phân công viên chức trong Khoa triển khai thực hiện.
 2. Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng khoa.
 3. Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khác được BGH giao.
 4. Phân công các Phó Trưởng khoa xử lý công việc khi Trưởng khoa đi vắng.

** Để đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản lý Khoa, Trưởng khoa phân công công việc cho các Phó trưởng Khoa đảm trách hỗ trợ công tác quản lý một số hoạt động. Riêng Trưởng khoa sẽ trực tiếp chỉ đạo điều hành một số hoạt động cụ thể như sau:

- Kế hoạch chiến lược, mục tiêu chất lượng của Khoa.

- Công tác tổ chức và nhân sự.

- Công tác tài chính.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Hợp tác quốc tế; liên kết đào tạo, bồi dưỡng.

- Đào tạo Sau Đại học.

- Công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh các ngành nghề thuộc Khoa.

- Thực hiện một số công tác khác theo sự chỉ đạo của BGH.

- Tham gia giảng dạy, NCKH, SHCM tại BM thuộc chuyên môn; tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, công tác quản lý theo quy định của nhà trường.

** Những công việc quan trọng cần thảo luận hoặc lấy ý kiến của tập thể Lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trước khi quyết định, bao gồm:

  - Các dự thảo văn bản, đề án do Khoa soạn thảo ban hành áp dụng trong Khoa hoặc trình Hiệu trưởng (bao gồm Quy chế tổ chức và hoạt động, các quy định cấp Khoa, mục tiêu chất lượng, kế hoạch năm học, ….)

  - Những vấn đề mà BGH yêu cầu tập thể lãnh đạo Khoa thảo luận để có ý kiến chính thức.

  - Những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với viên chức, GV thuộc Khoa.

  - Những vấn đề mà Trưởng khoa thấy cần phải đưa ra thảo luận hoặc các Phó Trưởng khoa, Chánh VPK đề nghị đưa ra tập thể lãnh đạo Khoa hoặc tập thể viên chức của Khoa để thảo luận.

  - Những vấn đề khác được quy định trong các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

 1. Phó Trưởng khoa

  Phó Trưởng khoa được Trưởng khoa phân công chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Trưởng khoa trong một số lĩnh vực hoạt động của Khoa.

  Phó Trưởng khoa được thay mặt Trưởng khoa xử lý công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệu trưởng, Trưởng khoa về những công việc được phân công thuộc lĩnh vực công  tác đó.

  Trong phạm vi lĩnh vực được Trưởng khoa phân công phụ trách, Phó Trưởng khoa có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 1. Chỉ đạo các đơn vị thuộc Khoa phối hợp với các Phòng, Ban có liên quan xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình công tác của khoa; chủ động nghiên cứu, nắm vững thông tin và đề xuất với Trưởng khoa các công việc cụ thể theo lĩnh vực được phân công; kịp thời xử lý công việc theo thẩm quyền.
 2. Tổ chức họp, làm việc với các đơn vị, cá nhân thuộc Khoa để giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công; xử lý và tham mưu cho Trưởng khoa các công văn, tờ trình thuộc lĩnh vực được phân công trình Hiệu trưởng phê duyệt. Trường hợp vì lý do công tác không trực tiếp xử lý công việc được phân công thì kịp thời báo cáo Trưởng khoa để cử người xử lý thay thế.
 3. Thể hiện trách nhiệm cá nhân, phát huy trí tuệ của tập thể, chủ động phối hợp trong nghiên cứu và giải quyết công việc, bảo đảm kịp thời, chính xác và đúng pháp luật; không để công việc chồng chéo, trùng lặp, chậm xử lý hoặc bỏ sót.
 4. Giải quyết tốt công việc thuộc lĩnh vực được phân công; nếu vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến và thực hiện sự chỉ đạo của Trưởng khoa. Trường hợp Trưởng khoa vắng mặt (không liên lạc được) nhưng công việc cần giải quyết gấp thì trao đổi với các Phó Trưởng khoa để xử lý kịp thời, sau đó báo cáo lại với Trưởng khoa.

  đ. Chủ động và chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị tổ chức theo dõi, xử lý, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Khoa; tham dự các cuộc họp cùng Trưởng khoa khi được BGH yêu cầu. Dự họp Khoa định kỳ và các cuộc họp khác khi Trưởng khoa phân công.

 1. Tham gia ý kiến, bàn bạc cùng với Trưởng khoa về công tác tổ chức, cán bộ và nhân sự của Khoa.
 2. Thay mặt Trưởng khoa ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công.
 3. Giải quyết những công việc đột xuất khác do Trưởng khoa phân công.

** Để phối hợp tốt trong công tác quản lý điều hành các hoạt động của khoa, Trưởng khoa phân công các Phó trưởng khoa quản lý, điều hành một số hoạt động theo các lĩnh vực cụ thể như sau:

2.1. Phó Trưởng khoa phụ trách học thuật; hành chính- văn phòng.

          - Học thuật: Xây dựng kế hoạch năm học; Quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Tài liệu giảng dạy, đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học; Xét duyệt phân công giảng dạy; Theo dõi công tác giảng dạy, đánh giá; Quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn ISO.

          - Hành chính - Văn phòng: Công tác hành chính, văn thư, Quản lý nề nếp, tổ chức kỷ luật, thi đua khen thưởng.

          - Thực hiện một số công tác khác do BGH và Trưởng khoa phân công.

- Tham gia giảng dạy, NCKH, SHCM tại BM thuộc chuyên môn; tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, công tác quản lý theo quy định của nhà trường.

2.2. Phó Trưởng khoa phụ trách cơ sở vật chất, công tác Đoàn thể, Website, Trung tâm.           

          - Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm Văn hóa Miền Tây; Đoàn Thanh niên; Tổ Công đoàn; Chi đoàn CB-GV Ban Giới & Dân tộc, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ; Xét điểm rèn luyện cho SV, Công tác Hội cựu SV; Việc làm SV.

          - Hoạt động: Website, Trung tâm Văn hóa Miền Tây, Phòng Trưng bày.

- Quản lý cơ sở vật chất của Khoa.

          - Phụ trách công tác quản lý sinh viên.

- Thực hiện một số công tác khác theo sự chỉ đạo của BGH và Trưởng khoa phân công.

- Tham gia giảng dạy, NCKH, SHCM tại BM thuộc chuyên môn; tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, công tác quản lý theo quy định của nhà trường.

 1. Chánh Văn phòng Khoa

Phụ trách các công việc cụ thể như sau:

          - Theo dõi, tham mưu và báo cáo với Lãnh đạo Khoa về công tác tổ chức: tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự; cơ sở vật chất; công tác tài chính; công tác hành chính, văn phòng.

          - Tham mưu cho Lãnh đạo Khoa về các hoạt động đào tạo của các đơn vị trực thuộc: Kế hoạch tuyển sinh; Kế hoạch đào tạo các lớp chính quy, không chính quy, các lớp bồi dưỡng.

          - Phối hợp với BM dự thảo và báo cáo kế hoạch năm học.

          - Lập kế hoạch và sắp xếp các cuộc hẹn, lịch họp của Lãnh đạo Khoa.

          - Tham dự họp báo định kỳ và báo cáo kịp thời nội dung của cuộc họp (khi Lãnh đạo Khoa vắng họp).

- Phối hợp với các BM thực hiện và theo dõi việc tổ chức các hoạt động, sự kiện do Khoa tổ chức.

          - Phụ trách Dự thảo, theo dõi, cập nhật và lưu trữ văn bản theo quy trình ISO: Kế hoạch hoạt động năm học; Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa.

          - Tạo lập mối quan hệ với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường giúp SV tìm kiếm việc làm.

          - Thừa lệnh Trưởng khoa giấy xác nhận nộp luận văn Thạc sĩ.

          - Thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo Khoa, Trường phân công.

 1. Viên chức Văn phòng Khoa

4.1. Viên chức phụ trách hành chính - văn thư, thư ký của Khoa.

Được phân công thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Tiếp nhận, xử lí văn bản đến, đi theo quy định.

- Soạn thảo văn bản hành chính do Lãnh đạo Khoa, Chánh VPK phân công.

- Kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị thuộc Khoa trước khi trình Lãnh đạo Khoa ký duyệt.

- Ghi biên bản họp Khoa và các cuộc họp khác khi được phân công.

- Tổng hợp lịch công tác tuần của lãnh đạo Khoa, lãnh đạo các BM và lịch trực các bộ môn.

- Phối hợp với các đơn vị dự thảo các báo cáo tháng, quý, 6 tháng và báo cáo năm của Khoa.

- Nhận và thông báo lịch giảng dạy cho học viên cao học

- Theo dõi tình hình thực hiện nề nếp, kế hoạch dạy và học, tiến độ giảng dạy của các lớp cao học thuộc Khoa quản lý.

- Giúp trưởng khoa tổ chức thi, tiếp nhận bài tiểu luận kết thúc môn học và giám sát thực hiện quy trình thi đúng quy chế.

- Quản lý việc nhận và sao in đề thi, giao nhận kết quả điểm thi học phần.

- Tham mưu và tổ chức công tác xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ.

          - Phụ trách thực hiện, cập nhật và lưu trữ văn bản theo quy trình ISO: Kiểm soát hồ sơ, Kiểm soát tài liệu nội bộ, Kiểm soát tài liệu bên ngoài.

- Thư ký Hội đồng khoa học Khoa.

          - Thực hiện công tác khác do Chánh VPK, Lãnh đạo Khoa, Trường phân công.

4.2. Viên chức phụ trách công tác tài chính của Khoa.

Được phân công thực hiện các công việc cụ thể như sau:

          - Lập dự toán kế hoạch thu - chi các hoạt động hàng năm của Khoa.

          - Chấm công và thực hiện các thủ tục xét lương tăng thêm.

          - Phụ trách theo dõi, xem xét kinh phí cho tất cả các hoạt động của Khoa: Mua sắm thiết bị, vật tư công cụ; Thanh toán các khoản phụ cấp cho lãnh đạo và cán bộ quản lý; Lập và quyết toán hợp đồng giảng dạy; Kinh phí cho các hoạt động kiến tập, thực tập, thực tế, tốt nghiệp; Kinh phí tổ chức các hoạt động, sự kiện của Khoa; Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và các kinh phí khác có liên quan.

          - Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của Khoa định kỳ (6 tháng, năm).

          - Phụ trách xét học bổng cho SV, học sinh của các nhà tài trợ.

          - Hỗ trợ các thủ tục, hồ sơ giới thiệu việc làm cho SV, học sinh sau khi tốt nghiệp.

- Soạn thảo và lưu trữ các văn bản liên quan đến công việc mình phụ trách theo quy trình ISO.

          - Thực hiện công tác khác do Chánh VPK, Lãnh đạo Khoa, Trường phân công.

4.3. Viên chức phụ trách công tác Giáo vụ của Khoa

Được phân công thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Tiếp nhận, xử lí và lưu trữ các văn bản như: Thời khóa biểu (GV); đề nghị thay đổi GV, thời khóa biểu; điểm số đánh giá môn học, bài thi và khóa luận, luận văn tốt nghiệp.

- Theo dõi, nhắc nhở và xử lí công tác đánh giá kết thúc môn học.

- Hỗ trợ công tác cố vấn học tập: Kế hoạch cố vấn học tập đầu năm học; các biên bản họp lớp định kỳ; báo cáo điểm số cuối học kỳ; cập nhật sĩ số SV, học sinh; tình hình kết quả học tập của SV, học sinh.

- Phụ trách công tác xét điểm rèn luyện, xét học bổng khuyến khích học tập của SV, học sinh.

- Soạn thảo, cập nhật và lưu trữ văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo quy trình ISO: Quy trình lập và vận hành thời khóa biểu, Quy trình kiểm soát quá trình đào tạo, Kiểm soát quá trình thỉnh giảng, thuê đào tạo.

- Phụ trách kiểm tra các chứng từ, hồ sơ thanh toán giờ giảng của Khoa.

- Phụ trách cập nhật và quản lý hồ sơ năng lực của GV.

- Thực hiện công tác khác do Chánh VPK, Lãnh đạo Khoa, Trường phân công.

4.4. Viên chức phụ trách Website, Thư viện Khoa, hỗ trợ quản lý thiết bị văn phòng, xử lý sự cố máy tính.

Được phân công thực hiện các công việc cụ thể như sau:

          - Phối hợp với các đơn vị, cá nhân thực hiện cải tiến Website của Khoa: Cập nhật thông tin về tổ chức nhân sự; các hoạt động học thuật: chương trình đào tạo, đề cương môn học, đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu môn học; các thông báo, tin tức, bài viết về các hoạt động, sự kiện do Khoa, Trường tổ chức.

          - Cập nhật, hỗ trợ hướng dẫn cho CBGV toàn Khoa về các quy chế đào tạo hiện hành (quy định về công tác giảng dạy, quy định về kiểm tra đánh giá,…).

          - Thiết kế các chứng nhận cho các lớp bồi dưỡng và khóa ngắn hạn, tờ bướm, băng rôn tuyển sinh, hội thảo.

- Phối hợp thực hiện công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh .

          - Cập nhật lịch giảng dạy hàng tuần của GV và gửi email thông báo toàn Khoa.

          - Quản lý phòng máy tính, các thiết bị văn phòng và xử lý sự cố máy tính.

          - Chụp và lưu trữ các tư liệu hình ảnh, video về các hoạt động của Khoa.

          - Tiếp nhận phiếu báo nghỉ giờ đột xuất của Giảng viên khoa

          - Quản lí, kiểm tra sổ lên lớp; kiểm tra và báo cáo tiến độ giảng dạy.

          - Hàng tháng lập biên bản họp xét lương tăng thêm các nhân sự trong khoa;  Hàng tháng chấm công trưởng, phó đơn vị, văn phòng khoa và tổng hợp bảng chấm công các Bộ môn.

          - Soạn thảo, cập nhật và lưu trữ văn bản liên quan đến công việc mình phụ trách theo quy trình ISO.

          - Tham gia công tác dịch thuật (từ tiếng Việt sang tiếng Khmer và tiếng Khmer sang tiếng Việt).

- Thực hiện công tác khác do Chánh VPK, Lãnh đạo Khoa, Trường phân công.

 1. Trưởng BM, Phó Trưởng BM

5.1. Trưởng BM

 1. Trưởng BM chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về công tác quản lý nhân sự và chuyên môn. Khi nghỉ phép từ 01 tuần trở lên, Trưởng BM có trách nhiệm báo cáo Trưởng khoa và ủy nhiệm cho Phó Trưởng BM giải quyết các công việc trong thời gian vắng mặt.
 2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của BM được quy định tại mục 2.2 Điều 3 của Quy chế này.
 3. Ký các loại văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng BM.
 4. Trưởng BM quản lý và chịu trách nhiệm về chuyên môn, phân công giảng dạy theo quy định chung của nhà trường và theo sự chỉ đạo của BGH và Lãnh đạo Khoa.
 5. Thực hiện một số công tác khác theo sự chỉ đạo của BGH và Lãnh đạo Khoa phân công.
 6. Tham gia giảng dạy, NCKH, SHCM; tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, công tác quản lý theo quy định của nhà trường.

5.2. Phó Trưởng BM

- Phó Trưởng BM là người hỗ trợ cho Trưởng BM, thực hiện các công việc quản lý đào tạo được Trưởng BM phân công. Sau khi giải quyết công việc, Phó Trưởng BM có trách nhiệm báo cáo lại với Trưởng BM.

- Thực hiện một số công tác khác theo sự chỉ đạo của BGH, Lãnh đạo Khoa và Trưởng BM phân công.

- Tham gia giảng dạy, NCKH, SHCM; tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, công tác quản lý theo quy định của nhà trường.

 1. Giảng viên

Căn cứ Quyết định số 2438/QĐ-ĐHTV, ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy định về công tác giảng dạy.

GV thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

            - Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình của chuyên ngành đào tạo, vị trí và yêu cầu của môn học được phân công giảng dạy. Tìm hiểu trình độ, năng lực của người học để có phương pháp giảng dạy phù hợp.

            - Xây dựng kế hoạch dạy học, biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết. Thiết kế các học liệu cần thiết phục vụ cho giảng dạy: biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.

            - Giảng dạy và đánh giá học phần.

            - Dạy dự giờ và dự giờ đồng nghiệp để trao đổi học hỏi kinh nghiệm.

            - Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề do BM, Khoa tổ chức.

            - Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; viết các bài báo nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí.

            - Viết chuyên đề, tham luận, tham gia/tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp ở trong và ngoài nước.

            - Tham gia các buổi tập huấn và cải tiến chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy.            

            - Tham gia công tác tuyển sinh hàng năm của nhà trường.

            - Tham gia công tác cố vấn học tập/ chủ nhiệm lớp, hướng dẫn thực tập, công tác đoàn thể và công tác khác khi BGH, Lãnh đạo Khoa, BM phân công.

            - Tư vấn, hướng dẫn SV kỹ năng tự học và nghiên cứu khoa học; hướng dẫn SV viết niên luận, tiểu luận, đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp.

            - Trực BM theo quy định của Khoa và theo sự phân công của Trưởng BM.

            - Học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, nghiệp vụ sư phạm, quản lý giáo dục.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH, Lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo BM phân công.

CHƯƠNG III
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 5. Công tác phát triển chương trình đào tạo và biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học, giáo trình và tài liệu giảng dạy

Thực hiện theo Quyết định số 2304/QĐ-ĐHTV, ngày 26/9/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy định về Công tác phát triển chương trình đào tạo và biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học, giáo trình và tài liệu giảng dạy; Quyết định số 2486/QĐ-ĐHTV, ngày 16/10/2012  của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Bổ sung và điều chỉnh Quy định về Công tác phát triển chương trình đào tạo và biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học, giáo trình và tài liệu giảng dạy.

 1. Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo, đề cương môn học

          ** Cách thức thực hiện như sau:

  - BM, Khoa tham mưu đề xuất BGH mở mã ngành đào tạo theo nhu cầu thực tế.

  - Khoa, BM nhận và triển khai các văn bản chỉ đạo của BGH về xây dựng/ chỉnh sửa CTĐT.

  - BM lập danh sách nhóm phụ trách xây dựng hoặc chỉnh sửa CTĐT trình lãnh đạo Khoa phê duyệt. Nhóm xây dựng/chỉnh sửa CTĐT thành phần gồm có: Lãnh đạo Khoa, lãnh đạo BM, các CBGV của BM.

- Thành lập Ban tư vấn chương trình của Khoa trên cơ sở đề xuất của từng BM.

  - Thực hiện xây dựng/chỉnh sửa CTĐT và ĐCMH trên cơ sở khảo sát lấy ý kiến từ nhà tuyển dụng, Ban tư vấn chương trình, GV và SV.

  - CTĐT và bộ ĐCMH của từng chuyên ngành được thẩm định và phê duyệt sẽ được lưu, cập nhật ở Khoa và BM.

  - Hàng năm, nhà trường có thông báo các đợt chỉnh sửa CTĐT và TLMH (tháng 01 và tháng 7), BM làm đề nghị gửi lãnh đạo Khoa, TT.HTPT D&H, BGH phê duyệt và tiến hành điều chỉnh. (thủ tục theo quy định hiện hành).

  - Duy trì họp Ban tư vấn chương trình định kỳ hàng năm nhằm góp ý cho công tác đào tạo các ngành đào tạo thuộc Khoa.

 1. Biên soạn và quản lý đề cương chi tiết môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy

2.1. Đề cương chi tiết môn học (ĐCCTMH)

GV chịu trách nhiệm biên soạn ĐCCTMH theo quy định; lãnh đạo BM chịu trách nhiệm phê duyệt, theo dõi quá trình thực hiện: phổ biến ĐCCTMH đến người học, giảng dạy theo ĐCCTMH và báo cáo về lãnh đạo Khoa theo từng học kỳ.

- Đầu mỗi học kỳ, GV biên soạn ĐCCTMH (dựa trên ĐCMH đã được phê duyệt và ban hành) và trình Lãnh đạo BM phê duyệt (ít nhất 3 ngày) trước khi chính thức giảng dạy trên lớp theo TKB.

- ĐCCTMH được GV giới thiệu trên lớp trong buổi học đầu tiên và được thể hiện rõ trong Sổ lên lớp của GV. GV gửi ĐCCTMH cho SV photo lưu giữ. GV lưu 01 bản và nộp 01 bản cho BM.

- GV giảng dạy phải đảm bảo nội dung và cách thức đánh giá như đã xác định trong đề cương. Nội dung giảng dạy trong đề cương phải khớp với nội dung giảng dạy thể hiện trong Sổ lên lớp của GV.

- Mỗi học kỳ, Lãnh đạo Khoa sẽ có đợt kiểm tra đột xuất về tình hình biên soạn, phổ biến và thực hiện giảng dạy theo ĐCCTMH của GV ở các BM.

** Lưu ý: ĐCCTMH là một trong những cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy của GV, liên quan đến đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đến việc xét lương tăng thêm và thi đua khen thưởng.

2.2. Giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo

          - Theo quy định về công tác giảng dạy, GV khi lên lớp phải có TLGD đã được phê duyệt cấp Khoa hoặc TLGD do GV tự biên soạn (được phê duyệt cấp BM).

          - Hàng năm, lãnh đạo BM rà soát và khuyến khích GV thực hiện công tác biên soạn giáo trình, TLGD cho các học phần do GV phụ trách (quy trình thực hiện biên soạn tài liệu theo quy định chung của nhà trường).

          - Tất cả GT, TLGD, bài giảng của GV của BM và cả GV thỉnh giảng đã được phê duyệt sẽ được lưu ở BM. BM lập Danh mục tài liệu giảng dạy chính/tham khảo có phê duyệt và cập nhật hàng năm để bổ sung hồ sơ ISO. Danh mục phải chỉ rõ nơi lưu trữ tài liệu (ở thư viện Trường, thư viện Khoa, tủ sách BM hoặc tủ sách cá nhân), đảm bảo người học tiếp cận được nguồn tài liệu. (TTDVB_03).

Điều 6. Phân công giảng dạy

Trưởng BM chịu trách nhiệm lập kế hoạch và phân công giảng dạy theo Quyết định số 2438/QĐ-ĐHTV, ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy định về công tác giảng dạy; Quy định về công tác thanh toán giờ giảng hiện hành.

 1. Đối với GV cơ hữu

** Quy trình thực hiện:

- Khi phòng Đào tạo gửi thông báo lập kế hoạch tổng thể cho năm học mới, Khoa triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện đến từng BM.

- Lãnh đạo BM tổ chức họp BM phân công giảng dạy cho các lớp thuộc BM quản lý. Biên bản và danh sách phân công giảng dạy (đính kèm) gửi Lãnh đạo Khoa và lưu hồ sơ ISO (BM - 01)

- BM gửi Phiếu đề nghị phối hợp phân công giảng dạy trong và ngoài Khoa. (BM - 02)

- Lãnh đạo Khoa trao đổi trực tiếp với Lãnh đạo các BM để thống nhất về việc phân công giảng dạy, BM điều chỉnh (nếu có) trước khi phê duyệt.

- BM gửi Đề nghị xếp TKB: chia ca, ghép lớp, xếp tiết lý thuyết, thực hành (điều kiện, thời điểm,...), môn tự chọn, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.

- Trường hợp những môn đặc thù, GV cơ hữu lẫn thỉnh giảng nếu chưa đủ tiêu chuẩn giảng dạy theo quy định nhưng có kinh nghiệm chuyên môn thực tế tốt, BM đề xuất phân công/ thỉnh giảng và có giải trình với lãnh đạo Khoa kèm theo Tờ trình GV giảng dạy chưa đúng chuẩn quy định, trình lên BGH phê duyệt. (BM - 03)

- Trong quá trình thực hiện, kế hoạch giảng dạy, nếu có thay đổi CBGD, BM làm Đề nghị chuyển đổi CBGD (BM - 04) trình Lãnh đạo Khoa, Phòng Đào tạo duyệt và gửi đến các đơn vị có liên quan thực hiện, đồng thời lưu lại bản sao đề nghị để làm chứng từ thanh toán giờ giảng vào cuối năm học.

** Lưu ý: 

- Khi phân công giảng dạy, BM kiểm tra, rà soát lại các thông tin về môn học trong chương trình đào tạo so với kế hoạch năm học mới của Phòng Đào tạo để bổ sung kịp thời những thiếu sót.

- BM lưu ý quy định về số môn học/GV; về tính phù hợp chuyên môn; về khối lượng công tác đảm nhiệm của GV trong BM.

 1. Đối với GV thỉnh giảng

** Quy trình thực hiện:

          - Khi nhận kế hoạch phân công GD năm học mới, BM phân công GV cơ hữu đồng thời dự kiến Kế hoạch thỉnh giảng, thuê đào tạo trình lãnh đạo Khoa xem xét. (BM - 05).

- BM thực hiện Phiếu khảo sát, đánh giá ban đầu dựa trên hồ sơ năng lực của CB và giáo viên thỉnh giảng. (BM - 06).

- Kế hoạch thỉnh giảng được phê duyệt, trên cơ sở hồ sơ năng lực, thông tin thực tế về chuyên môn của GV thỉnh giảng, BM chính thức gửi Phiếu mời giảng cho GV thỉnh giảng (đính kèm đề cương môn học). (BM - 07)

          - BM gửi đề nghị xếp thời khóa biểu theo yêu cầu của GV thỉnh giảng.

          - Khi có thời khóa biểu, BM gửi GV thỉnh giảng 01 bản và lưu ở BM 01 bản để theo dõi quá trình thực hiện.

          - BM làm Phiếu đề nghị thực hiện kế hoạch thỉnh giảng/thuê đào tạo (QT7.4/ĐT5- BM04) đính kèm Danh sách giáo viên thỉnh giảng, gửi về VPK (trước 1 tuần) khi bắt đầu thực hiện giảng dạy theo TKB, để làm hợp đồng.

          - BM theo dõi, hỗ trợ tiến trình giảng dạy của GV thỉnh giảng.

- GV thỉnh giảng nộp đề thi và đáp án gửi về VPK sau khi thực hiện 2/3 thời lượng học phần.

          - Cán bộ phụ trách công tác thỉnh giảng ở BM thực hiện kiểm tra Sổ lên lớp và khảo sát môn học sau khi học phần kết thúc.

          - GV thỉnh giảng gửi điểm quá trình môn học về VPK theo đúng tiến độ quy định.

  - Sau khi kết thúc giảng dạy, BM thực hiện khảo sát sinh viên sau môn học của GV thỉnh giảng gửi Phòng ĐBCL xử lý kết quả. Trên cơ sở kết quả khảo sát, sổ lên lớp và quá trình theo dõi giảng dạy của GV thỉnh giảng BM thực hiện Phiếu nhận xét kết quả thực hiện kế hoạch thỉnh giảng. (BM - 08).

          - Cán bộ Giáo vụ Khoa làm thủ tục thanh toán Hợp đồng giảng dạy cho giáo viên thỉnh giảng (sau khi kết thúc môn học và có bảng điểm).

** Lưu ý: 

- Thỉnh giảng ưu tiên cho những trường hợp là những môn học đặc thù, chưa có GV cơ hữu đảm nhận. Thỉnh giảng dựa trên cơ sở xét tính phù hợp về năng lực chuyên môn, học vị của GV được mời giảng; ưu tiên mời GV trong Trường trước khi mời GV bên ngoài. 

- Các BM phân công cán bộ phụ trách hỗ trợ công tác thỉnh giảng, phối hợp với VPK nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản lý và thực hiện chương trình đào tạo của Khoa, Trường.

- Hồ sơ của GV thỉnh giảng lưu BM bao gồm: Hồ sơ năng lực, Phiếu mời giảng, Phiếu khảo sát, đánh giá ban đầu, ĐCCTMH; GT/TLGD/bài giảng, TKB, Sổ lên lớp, kết quả khảo sát SV, Phiếu nhận xét kết quả thực hiện kế hoạch thỉnh giảng, Phiếu đề nghị thực hiện kế hoạch thỉnh giảng/thuê đào tạo, Tờ trình giảng dạy các môn đặc thù (trường hợp chưa đúng chuẩn quy định).

- BM sắp xếp cho GV tập sự, GV của BM có cùng chuyên môn (thiếu chuẩn) theo trợ giảng, dự giờ học hỏi kinh nghiệm và có kế hoạch phân công cho GV BM có chuyên môn phù hợp, chuẩn bị công tác soạn giảng môn học đó cho những năm tiếp theo.

- Trong quá trình thực hiện, kế hoạch giảng dạy, nếu có thay đổi, BM kịp thời làm đề nghị trình Lãnh đạo Khoa, Phòng Đào tạo phê duyệt.

 1. Xây dựng kế hoạch tổng thể năm học

          Kế hoạch tổng thể năm học được triển khai thực hiện vào khoảng tháng 6/7 hàng năm. Việc xây dựng kế hoạch tổng thể năm học nhằm giúp cho Khoa, Trường có định hướng trong công tác quản lý đào tạo, quản lý nhân sự; phân bổ và cân đối khối lượng giảng dạy giữa các CBGV theo chuyên môn của các BM, các khoa trong nhà trường, đồng thời qua đó có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo chung của nhà trường.

    Kế hoạch tổng thể năm học được xây dựng dựa trên cơ sở các văn bản quy định liên quan đến công tác giảng dạy và quy định về nhân sự của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói chung và những quy định có liên quan của Trường ĐHTV nói riêng.

** Quy trình thực hiện:

- Khoa nhận thông báo và triển khai đến các BM.

- BM trên cơ sở kế hoạch phân công giảng dạy cho các lớp do BM quản lý đã làm và gửi Phòng Đào tạo trước đó; đồng thời BM cũng dự kiến phân công GV của BM và cả GV thỉnh giảng cho các lớp khóa mới.

-  Lãnh đạo BM báo cáo trực tiếp về kế hoạch tổng thể trước lãnh đạo khoa.

-  BM điều chỉnh những điểm chưa phù hợp trong kế hoạch gửi lại VPK tổng hợp. Trường hợp BM điều chỉnh chưa hợp lý thì lãnh đạo Khoa quyết định.

- Lãnh đạo Khoa và lãnh đạo BM cùng dự buổi báo cáo kế hoạch tổng thể trước Hội đồng Trường.

- Khoa, BM điều chỉnh theo ý kiến của Hội đồng Trường sau khi báo cáo.

- Khoa hoàn tất bảng điều chỉnh gửi phòng Đào tạo và các BM trong Khoa.

Điều 7. Theo dõi tiến độ giảng dạy của giảng viên

  Thực hiện dựa trên Quy chế học vụ của Trường Đại học Trà Vinh; Quy định về công tác giảng dạy và thời khóa biểu được ban hành, GV thực hiện việc báo nghỉ, báo bù trong quá trình giảng dạy như sau:

 1. Báo nghỉ

- Nếu không thực hiện giờ giảng theo lịch được phân công vì lý do nào đó, GV báo trước cho lớp biết và lập hồ sơ báo nghỉ theo quy định, đồng thời GV cũng phải ghi vào Sổ lên lớp.

  + Báo nghỉ chậm nhất 24 giờ cho việc riêng

  + Báo nghỉ chậm nhất 48 giờ cho việc công

- Các buổi báo nghỉ, GV ghi vào Sổ lên lớp.

** Lưu ý:

Việc báo nghỉ thực hiện đúng theo biểu mẫu của phòng Đào tạo, phù hợp với từng lý do báo nghỉ (đây là cơ sở tính ngày nghỉ phép trong năm). Nếu GV báo nghỉ để đi học hoặc đi công tác thì GV phải kèm theo minh chứng. Trường hợp nghỉ đột xuất, trước khi gửi phiếu báo nghỉ, GV liên lạc trực tiếp báo nghỉ với Ban cán sự lớp, đồng thời báo cho Giáo vụ Khoa và Phòng Thanh tra Pháp chế biết ngay trong buổi nghỉ đó.

 1. Báo bù

  Tất cả các trường hợp nghỉ dạy đều phải được GV sắp xếp dạy bù vào buổi gần nhất hoặc dạy bù trong tuần dự phòng để đảm bảo tiến độ giảng dạy.

Cách thức thực hiện như sau:

          - Lập phiếu báo dạy bù giờ và kèm theo danh sách SV đồng ý tham gia học giờ bù. (đối với những lớp ghép)

          - Gửi phiếu báo dạy bù tại phòng Đào tạo (gửi VPK 1 bản). Phòng Đào tạo cập nhật phiếu báo bù trên phần mềm website báo nghỉ, báo bù. Đồng thời GV cũng phải ghi buổi dạy bù vào Sổ lên lớp.

          - Giáo vụ Khoa phụ trách theo dõi kế hoạch giảng dạy và tiến độ thực hiện của các GV thông qua file tổng hợp báo cáo giảng dạy có cập nhật theo TKB của GV trong Khoa gửi đến các đơn vị trực thuộc Khoa.

          - Vào ngày thứ 6 của tuần cuối của mỗi tháng, GV gửi Sổ lên lớp về Giáo vụ Khoa kiểm tra. GV đến nhận lại Sổ trong ngày thứ 2 của tuần đầu trong tháng kế tiếp. Giáo vụ Khoa theo dõi và ghi nhận việc kiểm tra Sổ lên lớp hàng tháng của từng GV, báo cáo Lãnh đạo Khoa khi có yêu cầu.

          ** Lưu ý:

Việc ghi Sổ lên lớp của GV đòi hỏi phải chính xác, đầy đủ các thông tin đã quy định trong Sổ lên lớp. Đây sẽ là cơ sở để Khoa theo dõi tiến độ giảng dạy, báo cáo định kỳ hàng tháng về Trường và để thanh toán giờ giảng cuối năm.

Điều 8. Tổ chức đánh giá học phần

  Việc tổ chức đánh giá học phần dựa trên cơ sở Quy định đánh giá học phần ban hành kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-ĐHTV, ngày 09 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 4001/QĐ-ĐHTV, ngày 21 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá học phần của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

 ** Quy trình phối hợp thực hiện:

 1. Trường hợp đánh giá bằng hình thức viết (tự luận hoặc trắc nghiệm)

- Đầu mỗi học phần CBGD đến VPK nhận danh sách ghi điểm quá trình hoặc danh sách nhóm để điểm danh trong quá trình giảng dạy.

- Kết thúc môn học CBGD báo kết thúc môn học trên hệ thống (web: http://ttgg.tvu.edu.vn) và gửi bảng điểm quá trình về Giáo vụ khoa.

- Trước thời gian thi 01 tuần (theo lịch thi đã công bố) cán bộ được phân công ra đề thi gửi 01 bộ đề thi gồm 03 đề thi, 03 đáp án và được niêm phong trong túi đựng đề thi gửi về Giáo vụ Khoa. (Biểu mẫu ĐGMH_BM 4; ĐGMH_BM 6; ĐGMH_BM 6a; ĐGMH_BM 5; ĐGMH_BM 6; ĐGMH_BM 6b)

- Sau khi có lịch thi Lãnh đạo Khoa (Uỷ viên Hội đồng thi) phân công cán bộ coi thi. (Biểu mẫu 01/PC-KHTV)

  - Đầu buổi thi cán bộ coi thi đến VPK nhận danh sách SV dự thi, đề thi, túi đựng bài thi, giấy thi và giấy nháp để tổ chức thi.

  - Cán bộ coi thi chịu trách nhiệm tổ chức thi tại phòng thi theo đúng quy định và bàn giao bài thi tại VPK sau khi kết thúc thời gian thi và ký vào sổ giao nhận.

  - Sau 03 ngày thi, Giáo vụ Khoa giao bài thi, đề thi và đáp án cho cán bộ chấm thi và được ghi nhận bằng sổ giao nhận tại VPK.

  - Cán bộ chấm thi có trách nhiệm lên điểm vào biên bản chấm thi đồng thời gửi lại bài thi cho Giáo vụ Khoa sau 10 ngày đối với cán bộ cơ hữu của trường và 20 ngày đối với cán bộ thỉnh giảng.

  - Sau khi hoàn tất điểm số Giáo vụ khoa nhập file bảng điểm vào hệ thống Edusoft và lưu trữ bảng điểm theo đúng quy định.

** Lưu ý:

- Công tác tổ chức thi kết thúc học phần sẽ được tổ chức hằng tuần trong năm. Vì vậy, tiến độ xử lý điểm số quy định cho Giáo vụ Khoa tương ứng với mỗi đợt.

- Việc đánh giá quá trình phải đúng theo quy định: Sau 02 tuần của mỗi đợt giảng dạy theo TKB ban hành, Giáo vụ Khoa in bảng điểm cho toàn Khoa theo danh sách yêu cầu của từng BM; nộp bảng bảng điểm quá trình gửi về Giáo vụ Khoa trước  khi đánh giá kết thúc là 02 tuần).   

 1. Trường hợp đánh giá bằng các hình thức khác

          - Các môn đánh giá kết thúc bằng hình thức: Tiểu luận, bài tập lớn, niên luận, đồ án do CBGD hoặc BM tổ chức và thực hiện theo đúng quy định nhà trường.

          - Các môn đánh giá kết thúc bằng hình thức: Vấn đáp, thực hành do CBGD tổ chức.

  ** Lưu ý: Trong trường hợp có sai sót điểm số, GV liên hệ với Giáo vụ Khoa để làm phiếu điều chỉnh điểm số và gửi về Phòng Khảo thí công bố kết quả xử lý cho SV. Việc điều chỉnh điểm số chỉ giải quyết trong thời gian 30 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả.

Điều 9. Công tác lập kế hoạch thực tập môn học, thực tế, tốt nghiệp.

          Kế hoạch thực tập môn học, thực tế, tốt nghiệp được thực hiện theo quy trình như sau:

- BM lập kế hoạch thực tập môn học, thực tế, tốt nghiệp gửi về văn phòng Khoa chậm nhất trước 01 tuần thực hiện (BM - 14).

- Văn phòng Khoa trình Lãnh đạo Khoa xem xét phê duyệt.

- BM đến Văn phòng Khoa nhận lại kế hoạch đã được phê duyệt và trình các đơn vị có liên quan.

          ** Lưu ý: Thời gian thanh toán thực tập môn học, thực tế, tốt nghiệp là 60 ngày sau khi hoàn thành kế hoạch.

Điều 10. Hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp

Thực hiện theo Quyết định số 128/QĐ-ĐHT, ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh ban hành Quy định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp và Quyết định số 630/QĐ-ĐHT, ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh ban hành Quy định tổ chức thi tốt nghiệp.

** Quy trình thực hiện:

- BM rà soát lại chương trình đào tạo trên cơ sở bảng điểm toàn khóa do phòng Khảo thí cung cấp.

- Hướng dẫn SV đăng ký hình thức tốt nghiệp: Khóa luận tốt nghiệp hay học các chuyên đề thay thế.

- Lập kế hoạch tốt nghiệp (khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề thay thế) cho SV trình lãnh đạo Khoa, Phòng Đào tạo phê duyệt khi có thông báo từ Phòng Đào tạo.

- Tổ chức cho SV thực hiện đồ án/ khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề thay thế theo kế hoạch.

- BM lập kế hoạch bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp (trước 2 tuần) trình lãnh đạo Khoa và BGH phê duyệt ra quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

- Tiến hành tổ chức bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp cho SV theo kế hoạch.

- BM hoàn thành hồ sơ, bảng điểm gửi về VPK sau 3 ngày SV bảo vệ.

- VPK gửi bảng điểm về Phòng Khảo thí và Bộ môn có trách nhiệm thanh toán kinh phí cho Hội đồng bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch

- Sau khi hoàn thành tất cả các học phần trong CTĐT, BM và CVHT hướng dẫn cho SV đăng nhập hệ thống cổng thông tin sinh viên để đăng ký xét tốt nghiệp (địa chỉ: http://ttsv.tvu.edu.vn). Phòng Khảo thí tổ chức họp xét tốt nghiệp cho SV. Phòng Khảo thí lập Quyết định trình BGH ký quyết định tốt nghiệp cho SV. Quyết định tốt nghiệp chuyển đến Phòng Đào tạo và Khoa. SV liên hệ Phòng Đào tạo nhận bằng tốt nghiệp tạm thời/ chính thức. (Việc xét tốt nghiệp cho SV được thực hiện thường xuyên tùy theo tình hình hoàn thành khóa học thực tế của SV).

- SV đến Khoa đăng ký thủ tục và tham dự lễ nhận bằng tốt nghiệp chính thức khi có thông báo của nhà trường.

Điều 11. Công tác cố vấn học tập

Thực hiện theo Quyết định số 327/QĐ-ĐHTV ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy định công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập.

          ** Nhiệm vụ Cố vấn học tập

        + Nắm vững các văn bản, quy chế đào tạo có liên quan để tư vấn cho SV trong suốt quá trình học tập.

        + Nắm vững các văn bản liên quan đến công tác sinh viên.

        + Sổ nhật ký hoạt động cá nhân của CVHT (do CVHT lập để theo dõi, quản lý lớp).

        + Nhật trình tiếp SV: CVHT chủ động sắp xếp thời gian, địa điểm thông báo cho SV biết để tiếp xúc ít nhất một lần/tuần tại văn phòng Bộ môn.

        + Tổ chức họp lớp ít nhất mỗi tháng 1 lần để thu nhận ý kiến phản hồi của SV (ĐT-BMBB)

        + Tham dự các hội nghị lớp và chi đoàn.

        **Quy trình thực hiện:

        + Đầu mỗi năm học căn cứ vào các tiêu chuẩn và nhu cầu thực tế về CVHT, Bộ môn đề xuất danh sách CVHT từ các giảng viên, cán bộ quản lý của đơn vị gửi về Khoa tổng hợp và gửi về Phòng Đào tạo.

        + Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm CVHT trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa.

 • Họp đầu học kỳ với các nội dung:

          * Lập danh sách trích ngang và lý lịch SV theo ngành, lớp (ĐT-BMLLSV)

          * Tổ chức họp lớp chọn các thành phần Ban Cán sự lớp và công bố thành phần Ban Cán sự lớp (đối với năm thứ nhất).

          * Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Cán sự lớp, mối quan hệ công tác giữa CVHT và lớp;

          * Xây dựng và phổ biến lịch công tác đào tạo của học kỳ, năm học;

          * Hướng dẫn SV cách thức tìm hiểu, truy cập thông tin về các Quy chế, Quy định liên quan đến SV; phổ biến những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có);

          * Phổ biến một số hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức phù hợp với SV từng khóa học;

          * Những điều cần lưu ý về phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học của SV trong lớp;

          * Hướng dẫn SV tìm hiểu chương trình đào tạo, tư vấn cho SV xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa;

          * Thủ tục và thời gian đăng ký khối lượng học tập từng học kỳ trên cổng thông tin SV;

          * Hướng dẫn SV đăng ký khối lượng học tập: số tín chỉ tối thiểu, tối đa, điều kiện tiên quyết, xếp hạng năm học, xếp hạng học lực của SV;

          * Hướng dẫn SV hủy hoặc đăng ký bổ sung học phần;

          * Phê duyệt khối lượng học tập ở từng học kỳ trong Sổ đăng ký học tập;

          * Nhắc nhở SV hoàn thành học phí đúng quy định.

          * Kế hoạch và hình thức thi, kiểm tra, cách tính điểm học phần, điểm trung bình chung học kỳ, trung bình chung tích lũy, kế hoạch và thủ tục học lại, thi lại, học cải thiện điểm, học vượt, học hai chương trình;

          * Kế hoạch và hình thức xét xử lý kết quả học tập, rèn luyện của SV trong năm học của Nhà trường, các hình thức khen thưởng và kỷ luật, điều kiện bị buộc thôi học;

          * Kế hoạch, hình thức, điều kiện làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp;

          * Các vấn đề khác như nghiên cứu khoa học, chế độ học bổng, các chế độ chính sách;

 • Họp cuối học kỳ với các nội dung:

          * Sơ kết các nội dung đã thực hiện trong học kỳ; báo cáo sĩ số lớp;

          * Phổ biến những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có);

          * Tổ chức họp lớp thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện; theo dõi kết quả học tập của từng SV ở mỗi học kỳ; lập danh sách SV bị cảnh báo kết quả học tập gửi về Khoa;

          * Công bố điểm các học phần và số tín chỉ tích lũy của SV để xét học bổng; công bố kết quả điểm rèn luyện do Khoa và Trường đã duyệt; xem xét giải đáp thắc mắc của SV trong lĩnh vực kết quả học tập và kết quả rèn luyện;

          * Tham dự họp và tư vấn cho Trưởng khoa trong công tác xét khen thưởng, kỷ luật, xét tốt nghiệp, xét chọn học bổng tài trợ;

          * Báo cáo kết quả học tập của SV, có biện pháp điều chỉnh hướng dẫn học tập phù hợp cho SV (BM - 09).

 • Họp cuối khóa chuẩn bị tốt nghiệp:

          * Thông báo đến SV biết kế hoạch tốt nghiệp;

          * CVHT tham gia cùng với Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường; xem xét SV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp;

**Lưu ý: CVHT/GVCN được BM phân công và thực hiện nhiệm vụ theo quyết định hàng năm của BGH nhà trường. Trường hợp có sự thay đổi về CVHT/GVCN, BM làm đề nghị thay đổi gửi về Khoa và Phòng Đào tạo xem xét trình BGH phê duyệt.

Điều 12. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Thực hiện theo Quyết định số 1500/QĐ-ĐHTV, ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy.

** Quy trình thực hiện:

        - VPK gửi danh sách sinh viên các lớp thông báo và biểu mẫu đánh giá điểm rèn luyện của Phòng CTSV-HS vào đầu tháng 02 (HKI), đầu tháng 7 (HK II) hàng năm.

-  CVHT gửi bảng tự đánh giá rèn luyện và hướng dẫn đánh giá cho lớp trưởng pho to gửi đến từng SV trong lớp.

- CVHT hướng dẫn SV thực hiện tự đánh giá và cung cấp chứng cứ dựa trên các tiêu chí trong hướng dẫn.

- CVHT họp lớp để xét điểm rèn luyện cho từng trường hợp có minh chứng cụ thể của từng sinh viên (ĐT-BMBB).

        - CVHT hoàn thành Bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện nộp về VPK theo đúng thời gian quy định.

          - Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện của Khoa có thành phần bao gồm: đại diện Phòng CTSV-HS, Đoàn thanh niên, lãnh đạo Khoa, Giáo vụ Khoa và CVHT tiến hành xét điểm rèn luyện cho từng lớp.

          - Thư ký Hội đồng tổng hợp và gửi kết quả điểm rèn luyện đến CVHT và SV. Sau 10 ngày, nếu SV không khiếu nại thì lãnh đạo Khoa sẽ ký ban hành chính thức.

- Thư ký Hội đồng xét điểm rèn luyện lập Quyết định công nhận kết quả và gửi danh sách chính thức về Phòng CTSV-HS học kỳ I vào cuối tháng 3 và học kỳ II vào cuối tháng 8. VPK lưu lại kết quả điểm rèn luyện để làm cơ sở xét các loại học bổng.

** Lưu ý: Khoa lập Quyết định thành lập Hội đồng và kế hoạch xét điểm rèn luyện của Khoa gửi các đơn vị liên quan. Thời điểm lập kế hoạch và ban hành Quyết định vào đầu tháng 01 hàng năm.

Điều 13. Xét học bổng cho sinh viên

Có hai loại học bổng dành cho SV học tập tại Khoa, Trường

 1. Học bổng khuyến khích học tập

          Thực hiện theo Quyết định số 4678/QĐ-ĐHTV, ngày 29/9/2017 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyết khích học tập cho SV hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh.

          ** Quy trình thực hiện:

- Sau khi có đầy đủ bảng điểm tổng kết học kỳ (điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện) của sinh viên. Khoa tiến hành xét học bổng khuyến khích học tập. Cố vấn học tập chụi trách nhiệm tổ chức họp lớp xét và đề xuất với khoa danh sách sinh viên nhận HBKKHT của lớp mình.

- CVHT dựa vào tiêu chí xét học bổng (bảng điểm HK và điểm rèn luyện) và quy định phần % SV/lớp được nhận học bổng để lập danh sách SV được nhận học bổng (Mẫu: HB01; Mẫu: HB02).

- Trình danh sách SV nhận học bổng lên Lãnh đạo Khoa xem xét phê duyệt.

          - Khoa niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được xét, cấp học bổng tại bảng thông báo của Khoa để SV biết và phản hồi những sai sót (nếu có) trong vòng 05 ngày làm việc

          - Hết thời gian niêm yết, Khoa sẽ tổng hợp danh sách gửi về Phòng CTSV-HS.

- Phòng CTSV-HS trình danh sách nhận học bổng học bổng cho Phòng Kế hoạch - Tài vụ, BGH phê duyệt và ra quyết định.

- Khoa nhận quyết định triển khai đến BM và CVHT thông báo cho SV.

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ chuyển tiền học bổng vào tài khoản của SV.

** Lưu ý:

- Trường hợp số SV trong một lớp vượt quá tỷ lệ phần trăm (8%) theo quy định của nhà trường, Khoa lưu ý xem xét theo hai hướng:

+ Nếu số SV đều đạt điểm học tập bằng nhau thì dựa vào chênh lệch về điểm rèn luyện SV nào cao hơn sẽ được xét nhận học bổng.

+ Nếu có từ 2 SV trở lên có điểm học tập và điểm rèn luyện bằng nhau thì số tiền của suất học bổng đó được chia đều cho số SV có đồng số điểm.

- Trường hợp lớp có sĩ số SV ít hơn hoặc bằng 06 (không đủ điều kiện xét 01 xuất học bổng) thì mức HBKKHT được xác định như sau:

+ Mức học bổng = Sĩ số sinh viên trong lớp học x % mức học bổng được hưởng x 8% mức học phí hiện hành.

 1. Học bổng của các nhà tài trợ

  Căn cứ vào Quy định của nhà tài trợ (Theo Thông báo của Phòng CTSV-HS)

  ** Quy trình thực hiện:

  - VPK thông báo quy định số suất học bổng, Ban cán sự tổ chức họp lớp xét đề cử SV nhận học bổng theo tiêu chí quy định và gửi danh sách về VPK tổng hợp đúng thời gian quy định. (Hồ sơ gồm có: Biên bản họp lớp có chữ ký của Thư ký, Ban cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm và các giấy tờ khác theo yêu cầu của nhà tài trợ).

  - VPK xem xét và tổng hợp danh sách, tham mưu cho Lãnh đạo Khoa lập Bản đề nghị đề cử SV của khoa nhận học bổng của nhà tài trợ và gửi về Phòng Công tác SV - Học sinh.

  - Thông báo kết quả xét học bổng đến lớp khi có Quyết định của Nhà trường.

** Lưu ý: Học bổng của các nhà tài trợ xét dựa trên các tiêu chí quy định cho đối tượng được hưởng. Tuy nhiên, số lượng được xét cho từng học bổng mỗi đợt là rất ít. Vì vậy, dựa trên thành tích học tập, hoàn cảnh gia đình, Khoa nắm tình hình, thông qua Ban cán sự lớp, xét học bổng mang tính xoay vòng, nhằm đảm bảo có nhiều SV đủ điều kiện, được cơ hội thụ hưởng các suất học bổng tài trợ trong năm.

CHƯƠNG IV
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Điều 14. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Thực hiện theo Phụ lục 01, Quyết định số 4599/QĐ-ĐHTV, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Trà Vinh; Quyết định số 1497/QĐ-ĐHTV, ngày 06/3/2019 và  Quyết định số 4971/QĐ-ĐHTV, ngày 16/8/của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Trà Vinh.

** Quy trình thực hiện:

- Khi có thông báo lập kế hoạch tổng thể năm học, ngoài phân công giảng dạy đảm bảo giờ tiêu chuẩn, các BM họp và dự kiến các hoạt động NCKH, GV làm Phiếu đăng ký hoạt động NCKH trong năm. (BM - 10) nộp Trưởng BM làm Bảng tổng các hoạt động NCKH của BM gửi về thư ký Hội đồng NCKH Khoa. (BM - 11)

- Ngoài ra, hoạt động NCKH còn được các BM xác định và được thể hiện  trong Mục tiêu chất lượng của Khoa vào đầu năm học.

- Đối với đề tài NCKH các cấp, hàng năm, theo thông báo của Phòng KHCN, Khoa triển khai đến BM và GV làm hồ sơ đăng ký theo thực tế.

- Đối với đề tài NCKH cấp Trường, hàng năm sẽ chia ra nhiều đợt đăng ký. CBGV dựa vào thông báo để đăng ký. Thủ tục làm hồ sơ đăng ký thực hiện theo quy trình và biểu mẫu của Phòng KHCN hướng dẫn.

          ** Lưu ý:

- Hoạt động NCKH của CBGV được đảm bảo theo chuẩn quy định đối với từng giảng viên trong từng năm học, đồng thời nhằm nâng cao năng lực NCKH, chuyên môn sâu của CBGV trong Khoa. Vì vậy, NCKH được thực hiện mang tính chủ động, thường xuyên và đa dạng các hoạt động.

- CBGV khuyến khích SV tham gia các hoạt động NCKH thông qua việc CBGV, CVHT trong quá trình giảng dạy, chủ nhiệm định hướng cho SV nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn thuộc các chương trình đào tạo mà SV đang theo học.

- Cuối năm học, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ NCKH của giảng viên, sẽ được xem xét, xử lý theo quy định hiện hành (đánh giá viên chức, thi đua khen thưởng).

Điều 15. Công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nhân sự

Thực hiện theo Quyết định số 4665/QĐ-ĐHTV, ngày 06/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh.

 1. Công tác tuyển dụng

** Quy trình thực hiện:

- Hàng năm, khi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, các BM phải gửi kế hoạch tuyển dụng về Khoa đúng thời gian quy định theo quy trình tuyển dụng nhân sự để Khoa xem xét trình lên Phòng Quản trị Nhân sự và BGH phê duyệt.

- Sau khi kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt, BM và Khoa thực hiện phỏng vấn chuyên môn.

- Lãnh đạo BM, Khoa tham gia Hội đồng Trường phỏng vấn tuyển nhân sự.

- BGH ra quyết định tuyển nhân sự sau phỏng vấn.

- BM, Khoa tiếp nhận nhân sự (nếu có) và thực hiện các thủ tục theo quy định về quy trình hướng dẫn và đánh giá CBGV tập sự.

**Lưu ý: Đối với trường hợp điều chuyển/tiếp nhận nhân sự trong Khoa hoặc trong trường, Khoa chủ động hướng dẫn và thực hiện các bước lập đề nghị theo trình tự từ cấp BM lên Khoa và trình Phòng Quản trị Nhân sự và BGH xem xét ra quyết định điều chuyển.

 

 1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

 ** Quy trình thực hiện:

- Khoảng đầu tháng 8 hàng năm, theo thông báo của Phòng QTNS về việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; các đơn vị dự thảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gửi về VPK tổng hợp. (QT6.2/NS2-BM1A). Tiêu chuẩn về thâm niên được cử đi học thực hiện theo Quy định hiện hành.

- VPK tổng hợp danh sách kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị trình Lãnh đạo Khoa xem xét.

- Trưởng Khoa và Bí thư Chi bộ xem xét từng trường hợp.

- VPK tổng hợp danh sách gửi Phòng QTNS đúng thời gian quy định.

- Sau khi được BGH xét duyệt, CBGV thực hiện thủ tục để tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

** Lưu ý: Công tác đào tạo, bồi dưỡng được xem xét và định hướng phù hợp với chiến lược phát triển của Trường, Khoa và BM.

Điều 16. Công tác tài chính

Công tác tài chính của Khoa được thực hiện trên cơ sở kinh phí khoán hàng năm của Khoa. Mọi hoạt động thu chi thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của nhà trường.

** Các hoạt động sử dụng kinh phí:

 • Mua sắm sửa chữa thiết bị, vật tư công cụ, văn phòng phẩm.
 • Hợp đồng giảng dạy, hợp đồng trách nhiệm và các khoản phụ cấp hàng tháng: chức vụ, xăng, điện thoại,…

- Lương tăng thêm hàng tháng và cuối năm.

- Các hoạt động của Khoa: Kiến tập, thực tập, thực tế, tốt nghiệp, hội thảo, hội nghị, hội thi, tọa đàm và công tác phí tham dự hội thảo, hội nghị ngoài tỉnh.

- Tổ chức các sự kiện chào mừng các ngày lễ lớn; giao lưu văn hóa; quảng bá, tư vấn tuyển sinh, các hoạt động đoàn thể,…

- Chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho CBGV;

- Học bổng học tập cho SV.

* Lập kế hoạch dự toán cho các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn,… do Khoa tổ chức.

** Quy trình thực hiện:

- Đầu năm, khi nhận được thông báo từ phòng KH-TV, Khoa triển khai đến các BM. BM lập kế hoạch hoạt động và sử dụng kinh phí năm dự toán cho tất cả các hoạt động của Khoa gửi về CB phụ trách tài chính Khoa tổng hợp trình Lãnh đạo Khoa, BGH phê duyệt.

- Mua sắm, sửa chữa thiết bị, VPP: Các đơn vị trực thuộc đều phải lập kế hoạch/ đề nghị trước ít nhất 1 tuần gửi Lãnh đạo Khoa xem xét phê duyệt. Việc mua văn phòng phẩm, hàng tháng các đơn vị trực thuộc lập danh mục VPP gửi CB phụ trách văn thư vào đầu tháng (từ ngày 1- ngày 5). Từng BM sẽ đến ký nhận VPP tại VPK. CB phụ trách văn thư gửi chứng từ cho CB phụ trách tài chính làm thủ tục thanh toán theo tháng/quý.

- Thanh toán hợp đồng giảng dạy, hợp đồng trách nhiệm các khoản phụ cấp:

+ Hợp đồng giảng dạy: 01 tuần trước khi GV thỉnh giảng bắt đầu giảng dạy theo TKB, BM gửi Phiếu đề nghị thực hiện kế hoạch thỉnh giảng cho CB phụ trách tài chính để xin số làm hợp đồng. HĐ sẽ được gửi đến GV ký. Đến khi kết thúc giảng dạy, đánh giá môn học, theo thời gian quy định, GV thỉnh giảng phải gửi bảng điểm, CB phụ trách tài chính Khoa sẽ làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho GV.

+ CB phụ trách tài chính làm HĐ trách nhiệm và các khoản phụ cấp hàng tháng vào tuần thứ 3 của tháng trình Lãnh đạo Khoa ký duyệt và gửi Phòng KH-TV chuyển lương vào đầu tháng tới cho CBGV

- Lương tăng thêm hàng tháng và cuối năm:

Lương tăng thêm của CBGV được xét dựa trên khối lượng và mức độ hoàn thành công việc. Bảng chấm công là một trong những minh chứng cho xét lương tăng thêm. Việc chấm công phải thực hiện nghiêm túc và khách quan.

+ Đầu tháng, cán bộ phụ trách chấm công của Khoa gửi file biểu mẫu chấm công cho các BM.

+ BM thực hiện việc chấm công theo quy định của nhà trường và trên cơ sở thực tế (lịch công tác tuần, lịch giảng dạy, lịch học, lịch trực BM, đơn xin nghỉ phép…)

+ BM gửi bảng chấm công bằng file và bản in về VPK (trước 13 giờ ngày cuối tháng (trường hợp ngày cuối cùng của tháng trùng vào ngày thứ 7, chủ nhật thì sẽ gửi vào sáng thứ 2 của tuần tiếp theo).

+ BM họp xét lương tăng thêm cho GV và gửi biên bản cùng với bản chấm công về VPK từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.

+ Trên cơ sở BB xét lương tăng thêm và bảng chấm công, CB phụ trách tài chính tổng hợp gửi Trưởng khoa phê duyệt.

+ CB phụ trách tài chính gửi hồ sơ xét lương tăng thêm trước ngày 15 hàng tháng về Phòng Thanh tra Pháp chế.

Trường hợp hồ sơ có sai sót, Phòng Thanh tra Pháp chế gửi lại và Khoa xem xét hoàn tất gửi lại Phòng Thanh tra Pháp chế kịp tiến độ chung của Trường.

+ Lương tăng thêm cuối năm: Lãnh đạo Khoa xét và CB phụ trách tài chính tiến hành thủ tục theo quy định hiện hành.

- Các sự kiện chào mừng các ngày lễ lớn; giao lưu văn hóa; quảng bá, tư vấn tuyển sinh, các hoạt động đoàn thể,…và công tác phí tham dự hội thảo, hội nghị,… ngoài tỉnh.

+ BM gửi Kế hoạch đính kèm Dự trù kinh phí về CB phụ trách tài chính ít nhất 1 tuần trước khi thực hiện.

+ CB phụ trách tài chính xem xét trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ và tham khảo ý kiến từ Phòng KH-TV. Đề nghị BM chỉnh sửa (nếu có). Sau đó trình Lãnh đạo Khoa phê duyệt, gửi Phòng KH-TV và BGH phê duyệt.

+ BM, Khoa thực hiện theo kế hoạch được duyệt. BM, Khoa tổng hợp các chứng từ cần thiết gửi CB phụ trách tài chính làm thủ tục thanh toán.

- Chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho CBGV.

CBGV của Khoa làm đề nghị thanh toán đính kèm chứng từ: Quyết định đi học, đơn xin hỗ trợ kinh phí, lịch học,… gửi CB phụ trách tài chính làm thủ tục chuyển Phòng KH-TV thanh toán.

- Học bổng học tập cho SV

Giáo vụ Khoa phụ trách xét học bổng học tập cho SV theo HK trong năm. Hồ sơ xét học bổng chuyển về Phòng CTSV-HS tổng hợp gửi Phòng KH-TV trình BGH phê duyệt. Quyết định và danh sách SV nhận học bổng chuyển cho CB phụ trách tài chính Khoa nắm thông tin.

* Lập kế hoạch dự toán cho các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn,… do Khoa tổ chức.

- Khi các đơn vị có nhu cầu đặt hàng các lớp tập huấn, bồi dưỡng, Chánh VPK phối hợp với CB phụ trách tài chính Khoa lập kế hoạch và dự toán kinh phí cho lớp tập huấn, bồi dưỡng trên cơ sở tham khảo ý kiến từ Phòng KH-TV.

- Dự toán chuyển và thỏa thuận với đối tác và tiến hành thủ tục ký hợp đồng.

- Tiến hành lập và ký hợp đồng với các cá nhân, đơn vị có liên quan.

- Sau khi hoàn thành lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ phụ trách quản lý tổng hợp các chứng từ liên quan gửi CB phụ trách tài chính Khoa làm thủ tục thanh toán gửi Phòng KH-TV.

** Lưu ý: CB phụ trách công tác tài chính của Khoa có trách nhiệm phối hợp với các cá nhân, đơn vị trực thuộc Khoa và các đơn vị ngoài trường thực hiện các thủ tục thu chi theo đúng quy định hiện hành của nhà trường. Tình hình thu chi của Khoa sẽ được CB phụ trách tài chính theo dõi, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Khoa theo từng quý trong năm.

Điều 17. Công tác kê giờ giảng

Thực hiện theo Quyết định và Quy định thanh toán giờ giảng hiện hành của Trường Đại học Trà Vinh.

          ** Quy trình thực hiện:

- Đầu năm học, BM phối hợp với Khoa, Phòng Đào tạo xác định khối lượng công tác giảng dạy của từng cá nhân được thể hiện rõ trong Kế hoạch tổng thể năm học) để làm cơ sở tạm ứng và đối chiếu thanh toán cuối năm.

- Khi nhận thông báo xây dựng kế hoạch tổng thể từ Phòng Đào tạo, VPK thông báo đến các BM kế hoạch kê giờ giảng (tạm thời) để làm cơ sở đối chiếu khối lượng giảng dạy và xây dựng kế hoạch cho năm học mới.

- BM tổng hợp hồ sơ kê giờ giảng gồm các biểu mẫu theo quy định của Nhà trường kèm theo các minh chứng nộp về VPK kiểm tra đối chiếu và ký xác nhận. Riêng công tác tính giờ sinh hoạt chuyên môn thực hiện theo quy định của Khoa (Phụ lục 2. Quy định các hoạt động quy đổi giờ SHCM).

- VPK kiểm tra và gửi lại các BM chỉnh sửa sai sót (nếu có), BM gửi lại theo đúng thời hạn quy định.

- VPK chuyển hồ sơ đến thường trực Ban Thanh toán giờ giảng.

- Ban Thanh toán giờ giảng lập kế hoạch và quy định thời gian kiểm tra, đối chiếu của từng đơn vị.

- BM chỉnh sửa tiếp những sai sót (nếu có) sau khi Ban thanh toán giờ giảng kiểm tra hồ sơ. BM hoàn tất các thủ tục bổ sung chỉnh sửa gửi lại hồ sơ cho Ban Thanh toán giờ giảng.

          - Ban Thanh toán giờ giảng (Phòng Kế hoạch – Tài vụ) căn cứ khối lượng giờ giảng đã được duyệt, áp đơn giá theo từng mức cụ thể của mỗi cá nhân để tính số tiền  thanh toán, gửi CBGV ký HĐ (vượt giờ mức 3) và chuyển khoản.

Điều 18. Quản lý cơ sở vật chất

          Cơ sở vật chất thuộc Khoa quản lý nói chung do các đơn vị trực thuộc Khoa đang sử dụng sẽ có trách nhiệm quản lý và khai thác hiệu quả, trên tinh thần tiết kiệm và bảo quản tài sản chung của nhà trường. Từ khâu mua sắm, bảo trì, kiểm kê định ký hay đột xuất đều được thực hiện đúng theo quy định chung của Khoa, Trường.

- BM phân công cán bộ phụ trách quản lý theo năm học;

- Lập sổ quản lí thiết bị theo năm học;

- Lập danh sách kiểm kê tài sản;

- Làm đề nghị bảo trì, bổ sung thiết bị (nếu có);

- Báo cáo với Lãnh đạo Khoa về tình hình hoạt động quản lý và khai thác thiết bị theo từng HK.

Điều 19. Tổ chức sự kiện

          ** Quy trình thực hiện:

          - Tiếp nhận thông tin từ cấp trên (Khoa, Trường, Đơn vị ngoài trường bằng văn bản, email, trao đổi trực tiếp).

- Đơn vị phụ trách trực tiếp lập kế hoạch thực hiện đính kèm Bảng phân công công việc và Dự trù kinh phí.

          - Lãnh đạo Khoa tổ chức họp thống nhất kế hoạch thực hiện, phân công công việc có đầy đủ các thành viên liên quan đến việc tổ chức sự kiện.

          - Thực hiện và theo dõi sự kiện

- Họp tổng kết rút kinh nghiệm.

- Hoàn tất thủ tục quyết toán chi phí.

** Lưu ý:

          Các đơn vị, cá nhân phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các sự kiện. Những trường hợp phát sinh cần báo cáo kịp thời để lãnh đạo Khoa/ BM xử lý. Trường hợp cá nhân vắng không thể tham gia các hoạt động sự kiện theo sự phân công trong kế hoạch phải xin phép Lãnh đạo BM, Lãnh đạo Khoa.

Điều 20. Công tác Thi đua - Khen thưởng và Kỷ luật

 1. Thi đua - Khen thưởng

  Thực hiện theo Quyết định số 1057/QĐ-ĐHTV, ngày 16/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng và Hướng dẫn số 58/HD-HĐXDSKV, ngày 10/02/2017 của Hội đồng Xét duyệt Sáng kiến thi đua về việc hướng dẫn hoạt động và xét duyệt sáng kiến thi đua.

** Quy trình thực hiện:

- Đầu năm học, nhà Trường phát động phong trào thi đua cho năm học mới, Lãnh đạo Khoa thông báo đến các đơn vị trực thuộc. Trưởng BM triển khai cho viên chức trong BM đăng ký danh hiệu thi đua.

- Trưởng các BM gửi bảng đăng ký danh hiệu thi đua và đăng ký sáng kiến thi đua về VPK tổng hợp, trình Lãnh đạo Khoa phê duyệt.

- Viên chức phụ trách thi đua khen thưởng của Khoa nhập dữ liệu đăng ký thi đua đầu năm vào phần mềm quản lý thi đua khen thưởng của Trường.

- Cuối năm học, khi nhận được thông báo hướng dẫn công tác bình xét thi đua khen thưởng cuối năm của Ban Thi đua - Khen thưởng, viên chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Khoa thông báo thủ tục bình xét thi đua khen thưởng cho các đơn vị trực thuộc.

- Các BM hoàn thành công tác bình xét thi đua của BM và gửi đầy đủ hồ sơ về VPK theo thời gian quy định.

- Trưởng khoa ra quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Khoa và Hội đồng xét duyệt sáng kiến thi đua cấp Khoa.

 - Viên chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng gửi hồ sơ cho thành viên của Hội đồng ít nhất 3 ngày trước khi tổ chức họp Hội đồng.

- Tổ chức họp bình xét thi đua: Các thành viên nộp lại các phiếu đánh giá sáng kiến kinh nghiệm ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu của phiếu đánh giá. Lần lượt xét danh hiệu theo trình tự: danh hiệu cá nhân, danh hiệu tập thể. Thư ký tổng hợp và đọc kết quả bình xét trước Hội đồng. Quá trình bình xét, bầu chọn sẽ được ghi đầy đủ trong biên bản.

- Kết quả của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Khoa sẽ được thông báo đến viên chức toàn Khoa sau 2 ngày bình xét.

- Viên chức phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng sẽ tổng hợp hồ sơ, biểu mẫu đề nghị Trưởng khoa ký duyệt, theo thời gian quy định trong kế hoạch.

- Viên chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Khoa tiến hành nhập dữ liệu kết quả bình xét của Khoa vào phần mềm quản lý thi đua khen thưởng Trường và gửi toàn bộ hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng của Trường theo quy định.

- Lãnh đạo Khoa cùng viên chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng chuẩn bị hồ sơ tham dự cuộc họp xét thi đua khối Khoa.

- Kết quả cuộc họp xét thi đua của khối Khoa sẽ được thông báo đến toàn thể viên chức của Khoa được biết.

** Lưu ý:

- Công tác thi đua khen thưởng của Khoa phải được thực hiện theo quy định chung của nhà trường, theo đúng trình tự thủ tục và đảm bảo đúng tiến độ thực hiện.

- Sáng kiến kinh nghiệm có sự chuẩn bị và đầu tư nghiêm túc, đảm bảo tính khoa học và gắn với thực tế công việc, giảng dạy của CBGV.

- Hội đồng bình xét thi đua Khoa làm việc trên tinh thần phối hợp và nghiêm túc. Đánh giá đúng, khách quan trên cơ sở những thành tích đã đạt được và sáng kiến kinh nghiệm đảm bảo chất lượng về nội dung và đạt yêu cầu về hình thức.

 1. Xử lý vi phạm kỷ luật

   Thực hiện theo các văn bản Quyết định, Quy định, Quy chế của nhà trường về công tác quản lý, hoạt động đào tạo, giảng dạy và các hoạt động khác có liên quan.

  ** Quy trình thực hiện:

  - Khi nhận được phản ánh (bằng văn bản) của cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường về những vi phạm của nhân sự thuộc Khoa, Trưởng Khoa mời cá nhân và đơn vị có liên quan họp xem xét sự việc.

  - Viên chức, GV bị phản ánh trình bày sự việc trước Lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo đơn vị xem xét.

          - Dựa vào quy chế, quy định của nhà trường, Trưởng Khoa quyết định mức kỷ luật theo quy định và gửi văn bản báo cáo về cấp trên và các đơn vị có liên quan.

          - Đối với trường hợp vi phạm nghiêm trọng, ngoài thẩm quyền quyết định của Lãnh đạo Khoa, dựa vào kết quả làm việc tại đơn vị, Trưởng Khoa báo cáo và đề nghị Hội đồng kỷ luật cấp Trường xem xét và quyết định.

          ** Lưu ý: Quy trình xử lý kỷ luật viên chức áp dụng theo quy định chung của nhà trường. Đảm bảo tính công bằng, khách quan và nghiêm túc. Trong quá trình công tác, Lãnh đạo Khoa, BM thường xuyên nhắc nhở đội ngũ CBGV của Khoa chấp hành nghiêm các quy định về công tác giảng dạy, quy định về đạo đức của nhà giáo nhằm hạn chế tối đa những sai phạm, giữ gìn tập thể lao động trong sạch, vững mạnh.


CHƯƠNG V
NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC; TRÁCH NHIỆM, CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC; HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP, BÁO CÁO

Điều 21. Nguyên tắc làm việc

 ** Yêu cầu đối với Lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo Bộ môn:

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện đầy đủ các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường Đại học; Quy chế tổ chức và hoạt động và các Quy định khác của Nhà trường do Hiệu trưởng ban hành. 

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể trong các hoạt động của Khoa. Lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo VPK và Lãnh đạo BM hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Giải quyết công việc theo quy định của Nhà trường và theo sự chỉ đạo của BGH/ Lãnh đạo khoa.

- Tuân thủ trình tự thủ tục và tiến độ giải quyết công việc theo quy định của Nhà trường; chương trình, kế hoạch đào tạo và quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa.

- Phát huy năng lực và sở trường của viên chức, GV; tích cực phối hợp công tác, trao đổi thông tin (trực tiếp, email) trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động chức năng, nhiệm vụ được giao.

** Yêu cầu đối với viên chức, giảng viên

 1. Thực hiện các quy định của pháp luật về viên chức và những quy định khác có liên quan; chấp hành phân công công việc của các cấp lãnh đạo.
 2. Làm việc với tinh thần tận tụy, sáng tạo; gương mẫu về đạo đức, lối sống; tích cực học tập để nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ; tinh thần trách nhiệm cao và hợp tác tốt với đồng nghiệp.
 3. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Khoa để xứ lý công việc được giao, bảo đảm khách quan, đúng đắn, kịp thời.
 4. Chủ động trong việc kiến nghị, đề xuất ý kiến giúp BM, VPK, Lãnh đạo Khoa, tham mưu giải quyết công việc để báo cáo với Hiệu trưởng.
 5. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách liên quan đến nội dung chuyên môn của người khác cần chủ động bàn bạc thống nhất trên tinh thần hợp tác tích cực.
 6. Các vấn đề chưa thống nhất hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết thì phải kịp thời báo cáo với Lãnh đạo BM, Khoa xem xét, chỉ đạo.

Điều 22. Trách nhiệm, cách thức giải quyết công việc

 1. Giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ chung của Khoa và bảng phân công công việc viên chức của Khoa.
 2. Cách thức giải quyết công việc:

          - Thảo luận trực tiếp từng vấn đề trong các cuộc họp thường kỳ và đột xuất.

          - Một số trường hợp không thể triệu tập, Lãnh đạo Khoa chỉ đạo VPK gọi trực tiếp hoặc gửi email đến cá nhân, đơn vị có liên quan cùng phối hợp giải quyết.

          - Xử lí công việc trên cơ sở văn bản, tài liệu hợp lí, đúng quy định, đúng tiến độ, đảm bảo tính khoa học.

          - Thời gian xử lí: Tùy theo tính chất công việc nhưng tối đa 1 tuần kể từ ngày nhận văn bản.

          - Thủ tục trình tự:

                   + Người biên soạn văn bản hoặc Lãnh đạo đơn vị ký tắt vào chữ cuối của văn bản (chịu trách nhiệm nội dung) và gửi về VPK để trình ký.

                   + Viên chức phụ trách văn thư kiểm tra, đối chiếu lại các quy định, quy chế hiện hành trước khi trình Lãnh đạo Khoa phê duyệt.

                   + Văn bản hợp lệ sẽ được trình Lãnh đạo Khoa phê duyệt và văn bản chưa hợp lệ sẽ được giải thích, hướng dẫn điều chỉnh cho phù hợp.

                   + Tiếp nhận công văn đến, văn bản nội bộ: Lãnh đạo BM phân công viên chức đến nhận trực tiếp tại VPK ít nhất 01 lần trong ngày. Trường hợp cấp bách VPK sẽ điện thoại hoặc gửi trực tiếp BM.

                   + Thời gian hoàn thành các loại báo cáo theo yêu cầu của các đơn vị thuộc Trường: Các BM gửi về VPK trước 1 - 2 ngày so với ngày quy định trong văn bản để VPK kịp thời tổng hợp các số liệu gửi đến các đơn vị phụ trách.

          Các trường hợp đặc biệt sẽ xử lí theo yêu cầu công việc.

Điều 23. Hoạt động hội họp, báo cáo

 1. Hội họp
 2. Trong Trường:

- Lãnh đạo Khoa họp định kỳ, đột xuất với BGH, các đơn vị khác khi có thư mời hoặc thông báo của BGH.

- Lãnh đạo các đơn vị, viên chức và GV phải tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Trường, Khoa và các đơn vị theo thư mời hoặc thông báo. Nếu vì lý do đặc biệt không thể dự họp thì phải báo cáo với Lãnh đạo Khoa và các đơn vị có liên quan.

 1. Trong Khoa:

- Họp lệ Khoa

Tổ chức họp Khoa sơ kết, tổng kết năm học và họp định kỳ ít nhất 01 quý/01 lần. (bao gồm các cuộc họp: họp Lãnh đạo Khoa; họp giữa Lãnh đạo Khoa với Lãnh đạo các đơn vị; họp toàn Khoa). Tùy theo tình hình thực tế của Khoa, có thể tổ chức cuộc họp hoặc triển khai qua email.

- Họp đột xuất

          + Lãnh đạo Khoa có thể triệu tập Lãnh đạo BM, viên chức, GV họp đột xuất khi có vấn đề cấp thiết xảy ra để bàn bạc thống nhất phương án giải quyết.

          + Viên chức, GV của Khoa nói chung và lãnh đạo các BM nói riêng phải tham gia các cuộc họp đột xuất do Lãnh đạo Khoa triệu tập. Trường hợp không dự họp được thì phải kịp thời báo trực tiếp với Lãnh đạo Khoa (người chủ trì cuộc họp) lý do vắng trước khi cuộc họp diễn ra.

- Họp BM:

Các BM tổ chức họp định kỳ 1 lần/tháng (bao gồm: sinh hoạt chuyên môn, triển khai văn bản, …). Sau mỗi học kỳ, BM họp rút kinh nghiệm chuyên môn, xem xét kết quả khảo sát sinh viên của từng giảng viên. Thời gian họp do lãnh đạo BM sắp xếp; Tất cả các cuộc họp đều ghi biên bản và lưu những minh chứng liên quan để phục vụ công tác kiểm tra ISO. Nội dung của các cuộc họp BM sẽ được lãnh đạo BM báo cáo trong các buổi họp Khoa hay báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Khoa.

 1. Báo cáo
 2. Phó Trưởng Khoa, Trưởng các BM, Chánh VPK báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản cho Trưởng khoa về kết quả các hoạt động được phân công (định kỳ và đột xuất).
 3. Trường hợp khi được Trưởng khoa ủy quyền tham dự các cuộc họp cấp trường hoặc chủ trì các cuộc họp quan trọng của Khoa thì viên chức tham dự cuộc họp có trách nhiệm báo cáo lại với Trưởng khoa về nội dung đã ghi nhận hoặc đã thực hiện.
 4. Các BM gửi báo cáo về VPK theo quy định, cụ thể như sau:

- Báo cáo tháng: ngày 10 hàng tháng.

- Báo cáo quý: ngày 10 tháng cuối mỗi quý.

- Báo cáo sơ kết 6 tháng: ngày 05/6.

- Báo cáo tổng kết năm: ngày 03/11 của năm (số liệu chính thức 11 tháng và ước tháng 12).

- Viên chức phụ trách công tác văn thư sẽ tổng hợp các báo cáo (tháng, quý, 6 tháng, năm) từ các BM và trình lãnh đạo Khoa duyệt sau đó gửi về Phòng HC-TC theo thời gian quy định.

- VPK tổng hợp dự thảo tình hình hoạt động của Khoa, trình Lãnh đạo Khoa xem xét, bổ sung và hoàn chỉnh ký duyệt trước khi báo cáo cho BGH, các Đơn vị theo quy chế phối hợp hiện hành.

          - Báo cáo tiến độ giảng dạy, học tập thực hiện theo kế hoạch năm học gửi về Phòng Đào tạo (theo quy định của Phòng Đào tạo).

 1. Lịch công tác tuần/ Lịch trực BM:

- Lãnh đạo Khoa gửi lịch công tác tuần về VPK tổng hợp gửi P.HC-TC đúng hạn; Lãnh đạo BM gửi lịch công tác tuần (BM - 12) và lịch trực BM (BM - 13) về CB phụ trách văn thư tổng hợp gửi toàn Khoa được biết. Thời gian quy định gửi lịch công tác và lịch trực vào chiều thứ 6 – 9h00 ngày thứ hai.

- Lịch trực được quy định cụ thể như sau: Lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo BM và cả GV có ít nhất 2 buổi/tuần trực tại Văn phòng làm việc. (Trừ trường hợp lịch dạy và lịch công tác đã đầy thì được xét miễn trực trong khoảng thời gian công tác, giảng dạy đó).

** Lưu ý:

- Trường hợp cá nhân, đơn vị không gửi lịch trực, CB phụ trách văn thư ghi nhận vào sổ theo dõi để đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ trong tháng, trong năm.

- Trường hợp lên lịch trực mà không thực hiện thì BM/Khoa sẽ áp dụng vào việc chấm công, xét lương tăng thêm hàng tháng.

- Lịch trực được gửi qua email toàn khoa và được dán ở Văn phòng BM để tiện cho việc theo dõi và liên hệ công tác.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Điều khoản thi hành

          Quy chế này gồm có 06 chương, 24 điều, có hiệu lực kể từ ngày Trưởng khoa ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, không phù hợp thì Trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo Trưởng khoa (thông qua VPK tổng hợp các ý kiến góp ý) để trình Trưởng khoa xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

                                                                   TRƯỞNG KHOA

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn