BIỂU MẪU DÀNH CHO GIÁO VIÊN

STT TÊN BIỂU MẪU TẢI VỀ GHI CHÚ
1 Phiếu đề nghị chuyển đổi môn học (QT7.5.1/ĐT2-BM3) Tải về
2 Phiếu đề nghị chỉnh thời khóa biểu (QT7.5.1/ĐT7-BM3) Tải về
3 Phiếu báo nghĩ giờ đột xuất (mẫu 4a) (QT7.5.1/ĐT7-BM4a) Tải về Trường hợp ốm đau, tai nạn và GV tham gia các HĐ theo KH đã được BGH phê duyệt
4 Phiếu báo nghĩ giờ đột xuất (mẫu 4b) (QT7.5.1/ĐT7-BM4b) Tải về Trường hợp GV tham gia các HĐ đột xuất mà KH chưa được BGH phê duyệt
 5  Phiếu báo dạy bù giờ (QT7.5.1/ĐT7-BM5)  Tải về
 6  Phiếu đề nghị xếp thời khóa biểu (QT7.5.1/ĐT7-BM2)   Tải về
 7  Mẫu giấy xin điều xe đi công tác  Tải về
 8  Phiếu đăng ký sử dụng Internet và Email  Tải về
 9   Phiếu đề nghị phục hồi mật khẩu Email  Tải về

BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

STT TÊN BIỂU MẪU TẢI VỀ  
1 Đơn đề nghị tạm dừng học tập/Bảo lưu kết quả học tập Tải về  
2 Đơn đề nghị tiếp tục học Tải về  
3 Đơn đề nghị xét chuyển trường Tải về  
4 Đơn đề nghị chuyển ngành học Tải về  
5 Đơn đề nghị xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập Tải về  
6 Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, GDTC và các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Tải về  
7 Đơn xin bổ sung, rút học phần môn học Tải về  
8 Phiếu đăng ký tốt nghiệp (Áp dụng cho sinh viên, học sinh các lớp đào tạo theo niên chế) Tải về  
9 Phiếu đăng ký tốt nghiệp (Lần 2) Tải về  
10 Phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp (Áp dụng cho sinh viên, học sinh các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ) Tải về  
11 Giấy đề nghị xác nhận thời gian công tác xét miễn giảm môn học Tải về  
12 Đơn xin ghép lớp Tải về  
13 Đơn xin mở lớp Tải về  
14 Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp Tải về  
15 Phiếu xác nhận thời gian công tác tuyển sinh

Tải về CX

1. Liên thông

2. Vừa làm vừa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn