BIỂU MẪU QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN

STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU TẢI VỀ
 1

Kế hoạch tài sản cố định phục vụ đào tạo, quản lý

BM01a index
 2

Kế hoạch công cụ, dụng cụ, vật liệu phục vụ đào tạo, quản lý

BM01b index
3

Kế hoạch vật tư, mẫu vật thí nghiệm phục vụ đào tạo

BM01c index
4

Kế hoạch sử dụng vật tư, mẫu vật thí nghiệm phục vụ đào tạo

BM01d index
5

Giấy điều chuyển tài sản cố định, công cụ, dụng cụ

BM02 index
6

Giấy đề nghị thu hồi tài sản cố định, công cụ, dụng cụ

BM03 index
7

Giấy đề nghị thanh lý tài sản cố định, công cụ, dụng cụ

BM04 index
8

Biên bản thanh lý tài sản cố định

BM05  index
9

Bảo trì tài sản cố định, công cụ, dụng cụ

BM06 index
10

Kế hoạch sửa chữa tài sản cố định, công cụ, dụng cụ

BM07  index
 11

Giấy giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

BM08  index
 12

Giấy báo hỏng, mất tài sản

BM09 index
 13

Biên bản giao nhận tài sản cố định

BM10  index
 14

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

BM11 index
 15

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

BM12  index
 16

Giấy xác nhận bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa tscđ, tscc

BM13  index
 17

Giấy đề nghị

BM14 index
 18

Giấy vận chuyển tscđ, tscc ra khỏi cổng trường

BM15 index
 19

Sổ quản lý nhập xuất vật liệu, mẫu vật thí nghiệm

BM16 index
 20

Sổ quản lý tài sản cố định

BM17 index
 21

Sổ quản lý công cụ, dụng cụ

BM18 index
 22

Sổ quản lý bảo trì tài sản cố định

BM19 index
 23

Sổ quản lý bảo trì công cụ, dụng cụ

BM20 index
24

Biên bản về việc xác định hư hỏng, mất tscđ, tscc

BM21 index
 25

Biên bản nghiệm thu vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

BM22 index
 26

Phiếu trình xin ý kiến

BM23 index
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn