TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA NGÔN NGỮ - VĂN HÓA -

 NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ

Số:    ....../TB-NNVHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày ...... tháng  ...... năm 2018

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lần 2 (đợt 3) năm học 2017 – 2018

Căn cứ Quyết định số 4138/QĐ-ĐHTV, ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định Đánh giá học phần;

Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thông báo đến tất cả sinh viên có điểm tổng kết của môn học dưới 4,0 (đối với hệ đào tạo theo tín chỉ) và có điểm tổng kết của môn học dưới 5,0 (đối với hệ đào tạo theo niên chế) thuộc các nhóm môn học do giảng viên thuộc khoa giảng dạy và đã được công bố trên website cổng thông tin sinh viên.  

Nay, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thông báo về việc tổ chức thi lần 2 (đợt 3) năm học: 2017 – 2018, cụ thể như sau:

* Thời gian tổ chức thi 18 giờ 30 phút, ngày 27/12/2018 (Thứ 5)

* Phòng thi: E21.201

Lưu ý:  Sinh viên xem lịch thi lại và danh sách phòng thi (lần 2 – Đợt 3) tại bảng thông báo của Khoa và trên website http://lca.tvu.edu.vn/ (mục thông báo) để tham gia thi đúng phòng thi và đúng thời gian quy định. Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ sẽ không giải quyết mọi sự khiếu nại về sau. Các trường hợp không tham gia thi lại lần 2 phải đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo.

Kính nhờ các Khoa, Cố Vấn học tập có sinh viên đã tham gia học những môn học liên quan đến chuyên môn của Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ phụ trách giảng dạy để hỗ trợ thông báo đến tất cả sinh viên thông tin này.

Xin chân thành cảm ơn !

TRƯỞNG KHOA

    (đã ký)

 Nguyễn Thị Huệ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA NGÔN NGỮ - VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT      

KHMER NAM BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Trà Vinh, ngày        tháng       năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - LẦN 2 (ĐỢT 3)

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 

TT

Họ và CBGD

Môn thi

Nhóm

Lớp

Số lượng SV

Ngày thi

Phòng thi

Buổi thi

Giờ thi

1

Trần Thị Thanh Nghiệp

Viết Khmer 1

01

CA16TKM

01

27/12/2018

E21.201

Tối

18h30

2

Ngô Phú Hải

Thực hành dịch 1

01

DA15SNV

02

* Ghi chú:

  • Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
  • Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn