VPK NN-VH-NT Khmer NB được thành lập theo Quyết định số 2095/QĐ-ĐHTV, ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. VPK có chức năng và nhiệm vụ sau:

  1. a. Tham mưu với lãnh đạo Khoa về các nội dung liên quan đến công tác quản lý thuộc các lĩnh vực: hành chính, học thuật, cơ sở vật chất,… Theo dõi, nắm vững tình hình công tác của khoa ở từng lĩnh vực được phân công để định kỳ hoặc đột xuất báo cáo với Lãnh đạo Khoa xem xét.
  2. b. Tham mưu giúp lãnh đạo khoa thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin trong và ngoài khoa; là nơi gắn kết giữa các đơn vị trong khoa và giữa khoa với các đơn vị khác trong trường.
  3. c. Quản lý và sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích trang thiết bị văn phòng và bảo quản tài sản chung.
  4. d. Kết nối với hệ thống Thư viện trong và ngoài trường, Thư viện các Trường Đại học, nhằm cung cấp nguồn tư liệu cập nhật phục vụ nhu cầu hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của GV, giáo viên, viên chức và SV, học sinh của Khoa.
  5.  đ. Làm việc hành chính, đúng quy định về giờ nghĩa vụ (40 giờ/tuần).

     

   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn