CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: Ngôn ngữ Khmer

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Khmer

Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ – ĐHTV, ngày      tháng     năm 201 

  của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

 Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

  TT

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Khối kiến thức

Ghi chú

TS

LT

TH

  Tự học  (nếu có)

v Học kỳ I

1.1.     Các môn học bắt buộc

13

09

04

     

1.                        

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

5

5

0

 

LLCT

 

2.                        

 

Giáo dục thể chất 1

1

0

1

 

ĐC

 

3.                        

 

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

165 tiết

 

ĐC

 

4.                        

 

Dẫn luận ngôn ngữ học

2

1

1

 

CS

 

5.                        

 

Tiếng Khmer cơ bản 1

3

1

2

 

CN

 

6.                        

 

Anh văn không chuyên 1

3

2

1

 

NN

 

1.2.     Các môn học tự chọn

04

 

 

     

7.                        

 

Môi trường và phát triển

2

2

0

 

ĐC

 

8.                        

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

1

1

 

ĐC

 

9.                        

 

Xã hội học đại cương

2

1

1

 

ĐC

 

10.                    

 

Logic học đại cương

2

1

1

 

ĐC

 

11.                    

 

Tiếng Việt thực hành

2

1

1

 

ĐC

 

Tổng cộng

17

09

04

     

Chưa kể

 tự chọn

v Học kỳ II

2.1. Các môn học bắt buộc

18

10

08

     

12.                    

 

Giáo dục thể chất 2

1

0

1

 

ĐC

 

13.                    

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

 

LLCT

 

14.                    

 

Tin học ứng dụng cơ bản

3

1

2

 

ĐC

 

15.                    

 

Tiếng Khmer cơ bản 2

3

1

2

 

CN

 

16.                    

 

Ngôn ngữ và văn hoá

2

2

0

 

CS

 

17.                    

 

Anh văn không chuyên 2

4

2

2

 

NN

 

18.                    

 

Ngôn ngữ học xã hội

2

1

1

 

CN

 

19.                    

 

Pháp luật đại cương

2

1

1

 

ĐC

 

2.2. Các môn học tự chọn

04

 

 

 

 

 

20.                    

 

Nhân học đại cương

2

1

1

 

ĐC

 

21.                    

 

Mĩ học đại cương

2

1

1

 

ĐC

 

22.                    

 

Kĩ năng tư duy

2

1

1

 

ĐC

 

23.                    

 

Lịch sử ngôn ngữ Khmer

2

2

0

 

CN

 

Tổng cộng

22

10

08

 

 

 

Chưa kể

tự chọn

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn