CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: Văn hóa học

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Văn hóa học

Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ – ĐHTV, ngày      tháng     năm 201 

  của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

 Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

 Học kỳ I

           

1.1.           Các môn học bắt buộc

13

09

04

     

1.             

 

Giáo dục thể chất 1

1

0

1

 

ĐC

 

2.             

 

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

165 tiết

 

ĐC

 

3.             

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

5

5

0

 

LLCT

 

4.             

 

Pháp luật đại cương

2

1

1

 

KHXH

 

5.             

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

1

1

 

KHXH

 

6.             

 

Anh văn không chuyên 1

4

2

2

 

NN

 

1.2.           Các môn học tự chọn

02

 

 

     

7.             

 

Văn hóa Ấn Độ

2

1

1

 

CSN

 

8.             

 

Văn hóa Đông Nam Á

2

1

1

 

KHXH

 

9.             

 

Đại cương lịch sử Việt Nam

2

2

0

 

   

Tổng cộng

15

 

 

     

  Học kỳ II

           

2.1. Các môn học bắt buộc

12

07

05

     

10.         

 

Giáo dục thể chất 2

1

0

1

 

ĐC

 

11.         

 

Anh văn không chuyên 2

3

2

1

 

NN

 

12.         

 

Tin học đại cương

3

1

2

 

ĐC

 

13.         

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

 

LLCT

 

14.         

 

Xã hội học đại cương

2

1

1

 

KHXH

 

15.         

 

Nhân học đại cương

2

1

1

 

KHXH

 

2.2. Các môn học tự chọn

02

 

 

   

 

16.         

 

Xã hội học văn hóa

2

2

0

 

KHXH

 

17.         

 

Hán văn cơ sở

2

1

1

 

KHXH

 

18.         

 

Kinh tế học văn hóa

2

2

0

 

KHXH

 

19.         

 

Văn hóa nông thôn và đô thị

2

2

0

 

CSN

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn