Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ (sau đây gọi tắt là Khoa NN-VH-NT Khmer NB) được thành lập theo Quyết định số 1209/QĐ-ĐHTV, ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Khoa có chức năng và nhiệm vụ như sau:

  1. a. Quản lý GV, viên chức, học viên, sinh viên (SV) thuộc Khoa.
  2. b. Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo; biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học, giáo trình và tài liệu giảng dạy thuộc Khoa quản lý; xây dựng các đề án theo định hướng phát triển của nhà trường; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của SV, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
  3. c. Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa khoa, BM, GV và nhà tuyển dụng, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhu cầu nhà tuyển dụng.
  4. d. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, các đơn vị liên quan đến các ngành nghề đào tạo; xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế;
  5. e. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo.
  6. f. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ GV, viên chức, học viên, SV, học sinh và du học sinh; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV và viên chức thuộc Khoa.
  7. g. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, GV và viên chức trong khoa và tham gia vào việc đánh giá cán bộ quản lý theo quy định của nhà trường.
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn