1. CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ KHMER - ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (Dành cho các khoá trước 2020)

2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

KHOA NGÔN NGỮ – VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ

 NGÀNH NGÔN NGỮ KHMER

 MÃ NGÀNH 7220106

 • Khối kiến thức giáo dục đại cương (ĐC) 38 tín chỉ
 • Kiến thức lý luận chính trị (LLCT)                                   10 tín chỉ
 • Kiến thức khoa học, xã hội – nhân văn 12 tín chỉ
 • Kiến thức ngoại ngữ (NN) 13 tín chỉ
 • Kiến thức Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên 03 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất 03 tín chỉ
 • Giáo dục Quốc phòng – An ninh 165 tiết
 • Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82 tín chỉ
 • Kiến thức cơ sở ngành (CS) 08 tín chỉ

          - Bắt buộc:                                                                06 tín chỉ

          - Tự chọn:                                                                  02 tín chỉ

 • Kiến thức chuyên ngành (CN) 60 tín chỉ

          - Bắt buộc:                                                                50 tín chỉ

          - Tự chọn:                                                                  10 tín chỉ

 • Kỹ năng ngoại khóa (NK) 04  tín chỉ
 • Thực tập tốt nghiệp (TT) và Khóa luận tốt nghiệp (KL): 10 tín chỉ

* Chưa kể khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

     1.       

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

5

2.       

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3.       

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

4.       

Pháp luật đại cương

2

5.       

Anh văn không chuyên 1

3

6.       

Anh văn không chuyên 2

4

7.       

Anh văn không chuyên 3

3

8.       

Anh văn không chuyên 4

3

9.       

Tin học ứng dụng cơ bản

3

10.  

Giáo dục thể chất 1*

1

 

11.  

Giáo dục thể chất 2*

1

 

12.  

Giáo dục thể chất 3*

1

 

13.  

Giáo dục Quốc phòng – An ninh*

165 tiết

 

14.  

Xử lí văn bản tiếng Khmer trên máy tính

2

15.  

Tiếng Việt thực hành

2

16.  

Kĩ năng thuyết trình

2

17.  

Môi trường và phát triển

2

18.  

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

19.  

Xã hội học đại cương

2

20.  

Nhân học đại cương

2

21.  

Mĩ học đại cương

2

22.  

Tâm lí học đại cương

2

23.  

Văn hoá giao tiếp

2

24.  

Kĩ năng tư duy

2

25.  

Logic học đại cương

2

26.  

Dẫn luận ngôn ngữ học

2

27.  

Ngôn ngữ và văn hóa

2

28.  

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

29.  

Phong tục và lễ hội Khmer Nam Bộ

2

30.  

Lịch sử ngôn ngữ Khmer

2

31.  

Chữ Khmer cổ

2

32.  

Văn minh Khmer

2

33.  

Ngôn ngữ báo chí

2

 

34.  

Ngôn ngữ học đối chiếu

2

 

35.  

Ngữ dụng học

2

 

36.  

Ngôn ngữ học xã hội

2

 

37.  

Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam

2

38.  

Loại hình ngôn ngữ

2

39.  

Điền dã ngôn ngữ học

2

40.  

Ngôn ngữ học và phương pháp dạy học ngoại ngữ

2

41.  

Ngôn ngữ học ứng dụng

2

42.  

Dự án nghiên cứu ngôn ngữ

2

43.  

Ngôn ngữ văn chương

2

44.  

Tiếng Khmer cơ bản 1

3

 

45.  

Tiếng Khmer cơ bản 2

3

 

46.  

Tiếng Khmer cơ bản 3

3

 

47.  

Pali căn bản

3

 

48.  

Tiếng Khmer nâng cao 1

3

 

49.  

Tiếng Khmer nâng cao 2

3

 

50.  

Tiếng Khmer nâng cao 3

3

 

51.  

Ngữ âm học tiếng Khmer

2

 

52.  

Từ vựng học tiếng Khmer

2

 

53.  

Ngữ pháp tiếng Khmer

3

 

54.  

Ngữ nghĩa học tiếng Khmer

2

 

55.  

Viết Khmer 1

2

 

56.  

Viết Khmer 2

2

 

57.  

Lí thuyết dịch

2

 

58.  

Thực hành dịch 1

2

 

59.  

Thực hành dịch 2

2

 

60.  

Thực hành dịch 3

2

 

61.  

Từ pháp học tiếng Khmer

2

62.  

Phương ngữ học tiếng Khmer

2

63.  

Cú pháp học tiếng Khmer

2

64.  

Thành ngữ học và thành ngữ Khmer

2

65.  

Ngôn ngữ học tri nhận

2

66.  

Kĩ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp

2

 

67.  

Nghiệp vụ du lịch

2

68.  

Nghiệp vụ văn phòng

2

69.  

Tổ chức sự kiện

2

70.  

Thực tập cuối khóa

3

 

71.  

Khóa luận tốt nghiệp

7

 

Hoặc học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp:

 

72.  

 Từ điển học

3

 

73.  

Chính sách Ngôn ngữ văn hóa dân tộc ở Việt Nam

2

 

74.  

Phong cách học tiếng Khmer

2

 

 

Tổng số học phần: 74

Số tín chỉ toàn khóa: 120

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn