Bộ môn Nghệ thuật thuộc Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, được thành lập theo Quyết định số 2099/QĐ – ĐHTV của Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh ký ngày 01 tháng 9 năm 2012, với chức năng và nhiệm vụ của Bộ môn:

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Khoa, Trường.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được Khoa và Trường giao.

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và của khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sỏ đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản phẩm kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt sản xuất vào đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính của Trường.

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.

- Chủ trì việc đào tạo chuyên ngành cho một hoặc một số chuyên ngành; chủ trì việc đào tạo các chuyên ngành Sau Đại học.

 - Quản lí nhân sự và cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ môn.

 - Chủ trì việc đào tạo chuyên ngành :

 + Đại học ngành Biểu diễn Nhạc cụ Truyền thống (chuyên ngành Biểu diễn Nhạc cụ Truyền thống Khmer Nam Bộ);

 + Cao đẳng  ngành Biểu diễn Nhạc cụ Truyền thống (chuyên ngành Biểu diễn Nhạc cụ Truyền thống Khmer Nam Bộ);

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn