THÔNG BÁO

                                V/v tham dự và báo cáo seminar

 

Kính gửi: …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Căn cứ vào Kế hoạch Số …/KH-NNVHNT ngày ………… của Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ về việc phối hợp với Khoa Văn hóa và văn học - Trường Đại học Đà Lạt tổ chức seminar cho nghiên cứu sinh  ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Ngữ văn khóa 2 đợt 3 năm 2015 và khóa 3 đợt 1 năm 2016.

Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thông báo đến các nghiên cứu sinh, học viên cao học ngành ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Ngữ văn tham dự và báo cáo seminar, nội dung cụ thể như sau:

  1. Thành phần báo cáo và tham dự

- Thành phần báo cáo: Nghiên cứu sinh ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Ngữ văn khóa 2 đợt 3 năm 2015 và khóa 3 đợt 1 năm 2016.

- Thành phần tham dự: các nghiên cứu sinh, học viên cao học đang học ngành ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Ngữ văn, Trường Đại học Trà Vinh.

  1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian đăng kí báo cáo và tham dự: từ 02/4/2018 đến 04/5/2018 (Liên hệ cô Mỹ Ly, số điện thoại: 0164. 5530. 263)

- Thời gian tổ chức seminar: từ 15/5/2018 đến 18/5/2018

- Địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt, Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

  1. Kinh phí: Nghiên cứu sinh, học viên tự túc

 Các nghiên cứu sinh, học viên cao học  ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Ngữ văn, Trường Đại học Trà Vinh chấp hành và hưởng ứng theo tinh thần của thông báo.

 

                TRƯỞNG KHOA

                        (Đã ký)

               NGUYỄN THỊ HUỆ

 

Đính kèm file: TB-Về việc Tham dự và báo cáo seminarham dự và báo cáo seminar

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn