Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy (từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018.

có đình kèm file:

1. Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT

2. Thông tư 12/2012/TT-BNV

3. Thông tư 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn