Danh bạ điện thoại để bàn

Văn phòng Số điện thoại
Trưởng khoa (Bà Nguyễn Thị Huệ) 0294.3855246 - 241
Phó Trưởng khoa (Ô.Lâm Quang Vinh) 0294.3855246 - 255
Phó Trưởng khoa (Bà. Nguyễn Thị Thu Hương) 0294.3855246 - 248
Văn phòng Khoa 0294.3855246 - 240
Bộ môn Ngôn ngữ Khmer 0294.3855246  - 242
Bộ môn Sư phạm Ngữ văn 0294.3855246 - 251
Bộ môn Văn hóa học & Xã hội học 0294.3855246 - 252
Bộ môn Nghệ thuật 0294.3855246 - 249
Phòng soạn Từ điển 0294.3855246 - 243
Thư viện  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn