Văn phòng Khoa được thành lập theo quyết định số ...../QĐ-ĐHTV ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh có chức năng – nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin trong và ngoài khoa; là nơi gắn kết giữa các Bộ môn trong khoa và các khoa trong trường.

- Thực hiện các công việc Giáo vụ có liên quan đến chương trình đào tạo, lịch giảng dạy, học tập của giảng viên, giáo viên và sinh viên – học sinh thuộc khoa phụ trách.

 - Quản lý sinh viên – học sinh, điểm số, điểm rèn luyện, học bổng của sinh viên – học sinh Khoa.

 - Nhận đăng ký học lại, thi lại của sinh viên.

 - Giải quyết những yêu cầu của sinh viên – học sinh về các thông tin các nhân và tình hình học tập,bảng điểm môn học…

 - Quản lý sổ lên lớp và giờ dạy thực hành.

 - Cập nhật hồ sơ nhân sự của Khoa, quản lý hồ sơ xin việc, soạn thảo hợp đồng và thanh toán hợp đồng khoán.

 - Quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng.

 - Theo dõi chỉ tiêu kinh phí năm học của Khoa.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn